Анга технология колледжни, школланы огъары классларыны окъуучулары, интеллигенцияны келечилери, творчество къуллукъчула келген эдиле.

Баш библиотекарь Дащук Галина Васильевна поэтни джашау джолундан, чыгъармачылыкъ ишинден хапар айтды. Окъуу заведениеледен келгенле Р. Гамзатовну назмуларындан, джырларындан къуралгъан музыка композицияны кёргюздюле. КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял, аны бла Черкесскеде, Москвада, Дагъыстанда, Элистада талай кере тюбешгенин билдире, бир къауум адамлыкъ шартларын эсине тюшюрдю. КъЧР-ни халкъ поэти Шебзухова Лариса, Р. Гамзатовну творчествосуна уллу багъа бере, саулай дунияда поэзиягъа магъанасы болгъанын чертди, анга аталгъан назмуларын окъуду.

Джыйылыугъа келгенле поэтни китабларындан къуралгъан кёрмючге къарадыла.

(БИЗНИ КОРР.).

Гогуйланы Михаилны къызы Луиза 2003-чю джыл Къарачай шахарда туугъанды. Тогъуз джылында школда миллет тепсеулени кружогуна джюрюб башлайды. Андан бери нёгерлерини арасында юлгюге айтылыб келеди.

Биринчи аны Тигиев Валерий юретиб башлагъан эди. Къызчыкъгъа миллет тепсеулени сюйдюрген да ол болгъанды. Эки джылны алгъа аны «Кавказ» деген сабий халкъ ансамблге аладыла. Анда уа Эресей Федерацияны маданиятыны махтаулу къуллукъчусу, Къарачай-Черкесияны, Тегейни халкъ артисти Хугаев Эдуардны башчылыгъы бла юренеди Луиза. Ол кёзюуню ичинде ансамбль кёб тюрлю Бютеуэресей, регионал конкурслагъа, фестиваллагъа къошулгъанды. Къайсы биринден да махталыб къайтханды. Ол къараулада эм ариу тепсегенлени арасында Луизаны аты да айтылгъанды. «Хрустальные звёздочки» деген Бютеуэресей конкурсда биринчилени тизиминде бу ансамбль да Бютеуэресей сабий аралыкъ «Орлёнокга» барыргъа тыйыншлы болады.

Быйыл арттотур (апрель) айда Луизаны кесин халкъла арасы «Южная волна» деген конкурсха ийген эдиле. Анда ол гран-при эмда «Символ конкурса «Южная волна 2018» деген саугъаланы алады. Андан сора да «Время лучших» деген регионал къарауну эм фахмулуланы сайлагъан биринчи эришиуюне къошулуб, финалгъа чыгъады.

Гогуйланы Луиза мындан ары миллет тепсеулеге профессионал дараджада юренир мурат этеди.

 БАЙРАМУКЪЛАНЫ Руслан.

 

Быйыл аууз-герги (октябрь) айны 19-дан 21-не дери Кипрни Лимассоле деген шахарында «Тravel FilmFest-2018» атлы джолоучулукъну юсюнден этилген документли кинолагъа багъа берген Халкъла арасы кинофестиваль болду. Фестивалгъа 43 къралдан кинематографистле къошулгъан эдиле.

Ол эришиуге режиссёр Владимир Шахбаз (Нестеров) бизни республиканы юсюнден алгъан «Карачаево-Черкесия.25» деген документли фильмин элтген эди. Фестивалны ахыр сюреминде «Карачаево-Черкесия.25» Канаданы, АБШ-ны, Нидерландланы, Португалияны, Вьетнамны кинорежиссёрлары салгъан фильмледен эсе онглу болуб, кесини номинациясында биринчи оруннга чыкъды!

Мындан алда Учкуланда, Шохлукъну къаласында, «Традиции и современность» деген халкъла арасы сурат кёрмюч къууанч халда ачылды.

Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университет, 80-джыллыкъ юбилейине джоралаб, бу кюнледе кёб тюрлю иш этиб кюрешеди. Биз хапарын айтхан кёрмюч да аланы бириди.

Заман кюнортагъа джууукълашыргъа Шохлукъну къаласыны арбазына кёб адам джыйылгъан эди: оноучула, джамагъат къуллукъчула, студентле, сохтала, устазла, журналистле. Москвадан, Ростовдан, Краснодардан, Ставрополдан, Пятигорскеден, Нарсанадан, бирси шахарладан да иги кесек къонакъ келгенди: суратчыла, педагогла, санатны, джарыкълыкъны адамлары, джамагъат къуллукъчула.

Къачхы бояулу чегетле, сюзюлген суула чууакъ кюнде джылтыраб, бютюн да ариу эдиле. Джууукъдагъы тауланы башлары бла къарай, ёзенни тёрюнде Минги Тау агъарады. Элден бираз джаякълаб, тауну этегинде орналгъан бу айбат мекямны арбазындан юч ёзен да къол аяздача кёрюне эдиле. Джарыкъ макъамла, тепсеуле, джыр-оюн тёгерекге келбет къоша эдиле.

Кёб болмай Байчораланы Мариям атлы Къарачай-Черкес кърал тарих-маданият эмда табигъат музейни-заповедникни сурат галереясында Къарачайны Эресейге къошулгъаныны 190-джыллыгъына аталгъан кёрмюч ачылды.

Ол ачылгъан кюн творчество интеллигенцияны, джамагъат организацияланы келечилери, тарихчиле, суратчыла дагъыда башхала тарих бла байламлы кёрмючню юсюнден кёллерине келгенни айтдыла. Аны джаш суратчы сурат галереяны къуллукъчусу Батчаланы Зульфа ачды.