Республиканы Байрамукъланы Халимат атлы ара библиотекасында Эбзеланы Кёккёзню джашы Шахарбийни 105-джыллыгъына аталгъан джыйылыу болду. Аны къысха сёз бла библиотеканы директору Хапчаланы Салых ачды.

Библиотеканы къуллукъчусу Текеланы Люаза Шахарбийни джашаууну, творчествосуну юсюнден хапар айтды. Драматург, композитор, режиссёр, актёр, сурат салыучу Эбзе улу бизни маданиятда, санатда, уллу ыз къойгъанын, кеси керти дуниягъа кетсе да, аны чыгъармалары бюгюн да миллетни тин байлыгъын ёсдюрюуде себеб болуб тургъанларын чертди.

Андан сора «Къарачай - алан халкъ» регионал джамагъат организацияны тамадасыны орунбасары Боташланы Сулейман сёлешиб, бу онглу адамны аты бла не джашагъан юйюнде мемориал къанга, не башха аны аты бла айтылгъан бир джукъ болмагъанын билдирди. Джыйылгъанланы ол затха эс бёлюрге чакъырды. «Джамагъат организацияла, творчество союзла къолгъа алсала, къысха заманны ичинде бу иш тынарыгъына ишек джокъду», - деди Боташ улу. Андан сора сёлешген КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял аны оюмун тюзге санады. Мындан бёлек заманны алгъа, джашагъан юйюню къабыргъасына салыргъа мемориал къанга хазырланыб, керексиз чурумла бла ол иш толмай къалгъанын, ол сурат республиканы Культура министерствосуна берилгенин, аны излерге, табаргъа кереклисин чертди.

КъЧР-ни халкъ поэти Мамчуланы Дина Шахарбийни творчествосуну бюгюн да уллу магъанасы болгъанын юлгюге келтириб айтады. Филология илмуланы доктору Эрикгенланы Фатима, «Огъурлу» пьесагъа кёре салыннган спектаклледе ойнагъан белгили актёрларыбыз - РФ-ны махтаулу артистлери Хапчаланы Роза, Ёртенланы Борис, Гочияланы Люба дагъыда башхала - сёлешдиле.

Шахарбийни джырлары джырландыла, назмулары азбар айтылдыла, пьесаларындан къуралгъан спектаклледен юзюкле кёргюзюлдюле.

Джыйылыуну аягъында республикада Табигъатны сакълау управлениени баш эксперти, КъЧР-ни махтаулу кърал къуллукъчусу, эл мюлк илмуланы кандидаты Эбзеланы Манаф джыйылгъанлагъа тукъумну атындан разылыгъын билдирди.

ДОБАЙЛАНЫ Б.

 
{jcomments}