Анга технология колледжни, школланы огъары классларыны окъуучулары, интеллигенцияны келечилери, творчество къуллукъчула келген эдиле.

Баш библиотекарь Дащук Галина Васильевна поэтни джашау джолундан, чыгъармачылыкъ ишинден хапар айтды. Окъуу заведениеледен келгенле Р. Гамзатовну назмуларындан, джырларындан къуралгъан музыка композицияны кёргюздюле. КъЧР-ни халкъ джазыучусу Аппаланы Билял, аны бла Черкесскеде, Москвада, Дагъыстанда, Элистада талай кере тюбешгенин билдире, бир къауум адамлыкъ шартларын эсине тюшюрдю. КъЧР-ни халкъ поэти Шебзухова Лариса, Р. Гамзатовну творчествосуна уллу багъа бере, саулай дунияда поэзиягъа магъанасы болгъанын чертди, анга аталгъан назмуларын окъуду.

Джыйылыугъа келгенле поэтни китабларындан къуралгъан кёрмючге къарадыла.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}