Быйыл аууз-герги (октябрь) айны 19-дан 21-не дери Кипрни Лимассоле деген шахарында «Тravel FilmFest-2018» атлы джолоучулукъну юсюнден этилген документли кинолагъа багъа берген Халкъла арасы кинофестиваль болду. Фестивалгъа 43 къралдан кинематографистле къошулгъан эдиле.

Ол эришиуге режиссёр Владимир Шахбаз (Нестеров) бизни республиканы юсюнден алгъан «Карачаево-Черкесия.25» деген документли фильмин элтген эди. Фестивалны ахыр сюреминде «Карачаево-Черкесия.25» Канаданы, АБШ-ны, Нидерландланы, Португалияны, Вьетнамны кинорежиссёрлары салгъан фильмледен эсе онглу болуб, кесини номинациясында биринчи оруннга чыкъды!

«Туризм джаны бла бизни къралда бола тургъан ашхы тюрлениулени саулай дуниягъа билдириб кюрешгенибиз бек керекли, хайырлы ишди. Эресейде, джомакъда суратланнганча, ариу джерле бек кёбдюле. Ол джерледе джашагъанла бетлеринден нюр ургъан, ашха-суугъа ачыкъ, къонакъны сюйген адамладыла. Къарачай-Черкес Республика ол ашхы шартланы юлгюсюдю. Ол затлагъа тыш къралчыла сукъланырчадыла. Табигъатыбызны ариулугъун, мелхумлугъун, халкъларыбызда джюрюген ашхы адетлени къуру Эресейде билиб къоймай, тыш къраллада да не къадар кёб билселе, келиб кёрселе, бек иги боллукъду. Фильмни этген заманыбызда бир юйюрде джашагъан Къарачай-Черкес Республиканы халкъларыны келечилери  (къарачайлыла, черкеслиле, абазалыла, ногъайлыла, оруслула)  бизге болушхан эдиле. Бу фильмни этиуге Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашидни бек уллу къыйыны киргенди, Федерация Советни члени  Салпагъарланы Анзорну джашы Ахматны этген ашхы ишлерин да чертиб айтырчады. ИАА «Вестник Кавказа» проектде, Федерация Советни  «Вместе РФ» телеканалында, «Авокадо Пикчерс» бла Kitchen Films-де  ишлеген усталагъа, барысына да джюрек разылыгъымы билдириме», – дегенди фильмни режиссёру  Владимир Шахбаз (Нестеров).

«Карачаево-Черкесия.25» деген фильм республикабызны озгъан заманын, бюгюнлюкде болгъан джетишимлерин, халкъларыбызны бурундан келген тарихлерин, маданиятларын, адетлерин кёргюзеди. Фильмни алгъан заманда белгили эресейчи артистле Михаил Турецкий, Дмитрий Маликов, МГУ-ну ректору Виктор Садовничий да къыйынларын салгъандыла. Сау къралыбыз иги таныгъан, кёб болмай дунияларын ауушдургъан Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин да, бу фильмни этиуге къошулуб, кеслерини энчи сёзлерин айтхан эдиле.

Фильмни премьерасы 2017-чи джылны къыркъаууз (сентябрь) айында, Къарачай-Черкес Республиканы 25-джыллыкъ байрамын этген кюнде, Черкесск шахарда болгъан эди. Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, фильмни этерге къыйынлары кирген бёлекни Хурмет къагъыт бла алгъышлай, режиссёр  Владимир Шахбазгъа  (Нестеровгъа) «Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу журналисти» деген сыйлы атны берген эди.

 
{jcomments}