Мындан алда Учкуланда, Шохлукъну къаласында, «Традиции и современность» деген халкъла арасы сурат кёрмюч къууанч халда ачылды.

Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университет, 80-джыллыкъ юбилейине джоралаб, бу кюнледе кёб тюрлю иш этиб кюрешеди. Биз хапарын айтхан кёрмюч да аланы бириди.

Заман кюнортагъа джууукълашыргъа Шохлукъну къаласыны арбазына кёб адам джыйылгъан эди: оноучула, джамагъат къуллукъчула, студентле, сохтала, устазла, журналистле. Москвадан, Ростовдан, Краснодардан, Ставрополдан, Пятигорскеден, Нарсанадан, бирси шахарладан да иги кесек къонакъ келгенди: суратчыла, педагогла, санатны, джарыкълыкъны адамлары, джамагъат къуллукъчула.

Къачхы бояулу чегетле, сюзюлген суула чууакъ кюнде джылтыраб, бютюн да ариу эдиле. Джууукъдагъы тауланы башлары бла къарай, ёзенни тёрюнде Минги Тау агъарады. Элден бираз джаякълаб, тауну этегинде орналгъан бу айбат мекямны арбазындан юч ёзен да къол аяздача кёрюне эдиле. Джарыкъ макъамла, тепсеуле, джыр-оюн тёгерекге келбет къоша эдиле.

Келлик келгенден сора, къууанч джыйылыу ачылгъан эди. Алгъы бурун Къарачай районну администрациясыны башчысы Къушджетерланы Спартак бла Къарачай шахар муниципал округну мэри Диналаны Алик, хошкелди сёз айта, алайгъа келген джамагъатны алгъышлай, бу джумушну байрам халын чертиб сёлешген эдиле. Университетни ректору Ёзденланы Таусолтан да, къонакъбай тёренчи, джылы сёлешген эди.

- Университетибизни 80-джыллыкъ юбилейи бла байламлы этген джумушланы бириди бу да. Сау болсунла, кърал къуллукъчуларыбыз бизни джакълайдыла, болушадыла. Бу юбилейге республикан масштабда къаллай магъана берилгенин андан да билигиз, анга хазырланыуну эмда бардырыуну хакъындан къуралгъан комиссиягъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид кеси тамадалыкъ этеди.  Анга разылыгъыбызны билдиребиз. Анга, шахарны, районну башчыларына, былайгъа джыйылгъанлагъа, бютюн да бек джер-суу атлаб узакъдан келген къонакълагъа, джюрек разылыгъымы билдиреме.

«Традиции и современность» деген халкъла арасы кёрмючюбюзню мында, эски джуртубузну тёрюнде, ачылгъанында да ашхы ышан барды. Дунияны башында къайсы бир университет да джаш тёлюню аралыгъыды. Бюгюнлюкде алада алчы технологияла, окъутууну, юретиуню алчы мадарлары хайырландырыладыла, къысхасы, заман бла тенг атлай барадыла. Биз да алайбыз. Ёзге бизни Къарачай-Черкес кърал университетибизни дунияны университетлерини кёбюсюнде болмагъан бир шарты барды. Биз ишибизде эртдеден келген ашхы адетлерибизге, Къарачай-Черкесияны миллетлерини маданиятларына таянабыз. Бюгюн биз джыйылыб тургъан Учкулан ол маданиятланы бирини уясыды. Талай суу къошулуб, Къобан къуралгъанча, тин къобаныбыз да мындан башланады. Къуру Учкулан элден халкъгъа билим джайгъан, джарыкълыкъгъа чакъыргъан ненча онглу адам чыкъгъанды! Быллай эски ашхы адетле бла бюгюнлюк чалышыб джашайдыла. Аны айтханым, «Традиции и современность» деген кёрмючюбюзню мында бош къурамагъанбыз.

Ол оюмну айтыб сёлешди джыйылгъанланы алларында джамагъат къуллукъчу, «Учкулан» маданият фондну тамадасы Ёзденланы Шарафатдин да. Керекли адамланы да болушдуруб, кеси кёб къыйын салыб, биз хапарын айтхан кёрмючню юсюнден аламат каталог-альбом да чыгъаргъанды. Анда джюз чакълы суратчыны чыгъармалары, авторланы юслеринден хапарла бардыла. Шохлукъну къаласыны юч залына сыйындыргъандыла ол суратланы кёрмючюн. Аны ачхынчы сахнагъа чыгъыб дагъыда сёлешдиле Эресейни Суратчыларыны союзуну Къарачай-Черкес бёлюмюню башчысы Атайланы Халис, университетни маданият бла санат институтуну директору Огузов Виталий, Юнескону хурметли члени, Суратлау ишлени эресейчи академиясыны сыйлы члени Ирина Бондарь, Нарсана шахарны Башчысыны болушчусу Геннадий Кисиленко, Эресейни Суратчыларыны союзуну Ростовдагъы бёлюмюню келечилери Виктор Вакарин бла Алексей Прищепка, КъЧКъУ-ну маданият бла санат институтуну устазы Наталья Кирченко эмда башхала.

Ызы бла къызыл лентаны кесиб, кёрмючню къууанч халда ачдыла. Айтханыбызча, кёрмючде 100-ге джууукъ суратчыны ишлери юч залны джасагъандыла. «Халкъла арасы кёрмюч» деб айтдыргъан а талай тыш къралны суратчылары анга къошулгъанларыды: Тюркню, Германияны, Голландияны, Украинаны эмда башхаланы.

Кёб автор, кеси разы болуб, кёрмючге салыннган чыгъармаларын артда университетни музейинде къоярыкъды. Джыйылгъан джамагъат, бирден кириб, суратлагъа къараб чыгъады. Пейзажла, портретле, скульптурала,  къол чемерликни бирси затлары фахмуну ызларыдыла Къонакъ суратчыланы бири айтханлай, авторла кеслерини чыгъармаларыны себеби бла сурат сала билгенлерин кёргюзюрге излемейдиле, джуртха, къралгъа сюймекликлерин кёргюзюрге излейдиле.

ЁЗДЕНЛАНЫ Якъуб.

 
{jcomments}