2019-чу джыл арттотур (апрель) айны 20-да КъЧР-ни Московский элини Маданият къаласында тепсеу коллективлени «Магия танца» деген республикан фестиваль-эришиулери болуб ётгенди.

Быйыл фестивалны тарихинде биринчи болуб, жюриге РФ-ны халкъ артисти, Азербайджан Республиканы кърал ансамблини тамадасы Дикалу Музакаев башчылыкъ этгенди. Жюрини къурамында дагъыда КъЧР-ни маданиятыны махтаулу къуллукъчусу, Орус драма театрны балетмейстери Христенко Марина, Чечен Республиканы санатыны махтаулу къуллукъчусу, КъЧР-ни халкъ артисти, Миллет маданиятны республикан аралыгъыны тепсеу устасы Хубийланы Хусей, А. Дауров атлы Къарачай-Черкес кърал маданият бла санат колледжини устазы Карасова Эльза, Эресейни Артиадасыны лауреаты, халкъ тепсеуледен Эресейни чемпиону, «Синд» деген миллет тепсеу ансамблни башчысы Мисроков Заурбек болгъандыла.

Джёгетей Аягъы районну администрациясыны тамадасыны атындан, аны орунбасары Светлана Лещенко сёлешгенди. Районну Маданият эмда джаш тёлю политика комитетини тамадасы, КъЧР-ни халкъ артисти Тюрклюланы Борис фестиваль-эришиулеге къошулгъанланы эмда къараучуланы алгъышлагъанды.

Бу фестивалны ишин Миллет маданиятны республикан аралыгъыны тамадасы Артём Разин ачханды.

Бютеулей да фестивалгъа республиканы эллери бла шахарларындан 27 коллектив къошулгъанды, аланы санында 500 джаш тепсеучю фахмуларын кёргюзгендиле. Гитче къауумланы араларында биринчи оруннга «Ашамаз», экинчи оруннга «Кавказ», ючюнчю оруннга «Сатаней» халкъ ансамблле чыкъгъандыла.

«Эстрада тепсеу» номинацияда биринчи оруннга «Экспрессия» халкъ ансамбль, экинчи оруннга «Акъ-Билек» тепсеу ансамбль тыйыншлы болгъандыла.

Дагъыда быйылны энтда бир джангылыгъы - Миллет маданият аралыкъны бегими бла эм гитчечиклени араларында «Миллет тепсеу» номинацияда Гран-при киргизилгенди. Аны ёчю Черкесск шахарны Маданият къаласыны тепсеу студиясына берилгенди. Гран-прини кубогу джыл сайын алчылагъа кёчерикди.

Гитче къауумланы араларында «Миллет тепсеу» номинацияда джангыз тепсеуде (соло) «Эм гитче фахмулу тепсеучю» деген сыйлы ат Хасанланы Альбертге берилгенди.

Бу номинацияда коллективлени араларында биринчи орунну «Нартланы къызлары» деген ансамблни тепсеучюлери алгъандыла.

Абаданланы араларында «Эм иги джангыз тепсеу» деген диплом бла Гогуланы Луиза, «Тепсеу усталыкъны мийик дараджасы» деген диплом бла Бадракова Дарина бла Мамхягов Башир саугъаланнгандыла.

Тепсеу коллективлени республикан фестиваль-эришиулери «Сен - уллу Эресей, биз сени бир халкъынгбыз!» деген миллет чыгъармачылыкъны республикан фестивалыны тамалында бардырылгъанды.

ДЖАНКЁЗЛАНЫ  Марина.

 
{jcomments}