Четыре финалиста VI республиканской гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы КЧР» представят Карачаево-Черкесию в четвертьфинале Всероссийской олимпиады

Кёб болмай Къарачай-Черкесияда «Акъылтокъмакъланы» VI-чы республикан телевизион гуманитар школ олимпиадалары тамамланнганды.

Анга 37 сохта къошулгъанды, аладан 9-у агонистле, 28-и да теоретикле болгъандыла.

Быйыл Эресейде Театрны джылы болгъаны амалтын, олимпиада Эресейни айтылыб тургъан композиторларына аталгъанды. Алайды да, олимпиадагъа къошулгъанла классика музыка бла байламлы билимлерин ёсдюргендиле. Онглу композиторланы джашаулары, творчестволары бла шагъырей болгъандыла.

Олимпиадагъа къараргъа келгенлени ичлеринде КъЧР-ни окъуу бла илму министри Инна Кравченко, «Акъылтокъмакъланы» Бютеуэресей телевизион гуманитар школ олимпиадасыны координатору Карина Князева, Къабарты-Малкъардан келген къонакъла, олимпиадалада хорлагъанла болгъандыла.

Олимпиада мийик дараджада ётгенди. Хорлагъанлагъа Къарачай-Черкес Республиканы Башчысыны атындан сыйлы саугъала берилгендиле, аны кибик КъЧР-ни Окъуу бла илму министерствосу билимли, фахмулу сабийлени атларын грамотала эмда саугъала бла айтханды.

Алайды да, алчы орунлагъа чыкъгъан Привольный элни орта школуну сохталары Джанкёзланы Диана, Биджиланы Дилера, Къумуш элни орта школуну окъуучусу Наурузланы Тамерлан республиканы сыйын «Акъылтокъмакъланы» Бютеуэресей школ олимпиадаларыны тёртден бир финалында джакъларыкъдыла.

 

 

 
{jcomments}