Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Маданият юйюню «Кавказ» деген халкъ хореография ансамбли Владикавказда бардырылгъан «Мир танца» деген Къралла арасы III-чю фестивалны-конкурсну 3 номинациясында хорлагъанды.

 «Кавказ» ансамблни артистлери 3 номинацияда хорлагъандан сора да, «Мир танца» деген фестивалны II-чи дараджалы лауреатыны дипломун алгъандыла. Ансамблни тамадасы Хугаев Эдуардны хореография ишин айырыб белгилегендиле», - дегенди Черкесскени мэриясыны пресс-къуллугъуну келечиси.

Черкесскеден баргъан джаш тепсеучюле хазырлагъан программаларын аламат бардыргъандыла.

Фестивалны-конкурсну ахыр эсеблерине кёре «Кавказ» ансамбль, «Халкъ тепсеу» номинацияда 1-чи дараджалы эки диплом бла саугъаланнганды.

 «Кавказ» халкъ хореография ансамблни артистлери Гогуйланы Луиза бла Гочияланы Эльдар да «Халкъ тепсеу» номинацияда 1-чи дараджалы лауреатла болгъандыла.

Аны тышында да Гогуйланы Луизагъа биягъы номинацияда энчи саугъа эмда II-чи дараджалы диплом бергендиле.

Ол фестиваль 8-ден 13-ге дери эмда 14-ден 20-гъа дери джылгъыланы араларында бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказ федерал округ бла Къыбыла Тегейден 30 чыгъармачылыкъ коллектив къошулгъанды. 

 

(Бизни корр.).

 
{jcomments}