Къарачай-Черкес Республиканы халкъ артистлери Ёртенланы Магомедни къызы Тамара бла Ёзденланы Исмаилны джашы Чора юретген эмда башчылыкъ этген «Къарча» ансамбль «Весна священная» деген конкурсда кюмюш саугъагъа ие болгъанды.

Тепсеу санатны айныууна болушлукъ этиучю «Илзе Лиепа» деген фонд Москваны маданият департаментини болушлугъу бла  «Русская песня» деген кърал академия театрны сахнасында бардыргъанды конкурсну.

Къарачай-Черкес республикан информацион агентствогъа «Илзе Лиепа» деген фондну  келечиси: «400-ден артыкъ сабий къошулгъан эди бу конкурсха. Эришиулени ахыр сюреминде «Къарча» ансамбль тамам иги тепсеб, кюмюш саугъаны алды», – деб хапар айтханды.

Барыбыз да билгенден, «Къарча» ансамбль 2003-чю джыл Къарачай-Черкес республикан кърал филармонияны тамалында къуралгъан эди. Андан бери «Къарча» бизни республиканы чеклеринден чыгъыб, Эресейни кёб шахарларында, эллеринде, тыш къраллада да кесини чемерлигин кёргюзюр керекли къалмагъанды. Бу джол да «Къарча» Москва шахарда уллу кърал дараджалы джетишим этиб, республикабызны да, халкъыбызны да бетин чыгъаргъаны ючюн, джюрек разылыгъыбызны билдиребиз.

Хар бирибиз да тутхан ишибизни Къарачай-Черкес Республиканы халкъ артистлери Ёртенланы Тамара бла Ёзденланы Чорача баджарсакъ, «Къарча» ансамблча бет чыгъарсакъ, саулай къралны ичинде халкъыбызны аты ашхылыкъ бла айтылгъанлай турлукъ эди.

 
{jcomments}