Устала айтхандан, Къарачай-Черкес Республиканы курортларына 2018-чи джыл 1 миллион 350 минг турист келгенди. Ол уллу джетишимлени кёргюзюмюдю. 2017-чи джыл бла тенглешдирсек, ол 12,5 процентге кёб болады.

«Бизни курортларыбыз джыл сайын да Джангы джылны аллы бла 100 процентге толадыла. Туристлени бизге келиулеринде турист инфраструктурадан сора джол инфраструктураны да уллу магъанасы барды. Планнга кёре машина джолланы реконструкциялары, къурулушлары этилиб барадыла. Бизни курортларыбызда башха джерледен эсе багъала учузуракъ болгъанлары себебли кёб джерледен, кеслерини курортлары да бола тургъанлай, бизге келедиле. Аны тышында былайда джашагъан къонакъ сюйген джергили миллет туристле излегенча таб болум къурайды. Бизге келгенле, былайда этилген экология джаны бла таза миллет ашарыкъланы ашайдыла», - дегенди Къарачай-Черкесияны туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министрини орунбасары Павел Селипетов.

2018-чи джыл бизни регионну «Архыз» курорту къралда эм игилени бирине саналгъанды. Ол, «Эресейни спорт объекти» деген номинацияда хорлаб, миллет спорт саугъа алгъанды. Къарачай-Черкесияны курорту Домодедовода «Легенда» деген спорт комплексни, Барнаулда «Динамо» деген спортну Буз къаласын хорлагъанды.

«Архыз» курортда 2018-чи джылны аягъында 3,8 километр узунлугъу болгъан джангы чынды, 10 километр узунлугъу болгъан аякъ чана джолла ачылгъандыла. «Романтик» деген турист элде «Северное сияние» деген джангы чынды джолну эки гондол бёлюмю ишлейдиле. Ала туристлени 2336 метр мийикликге чыгъарадыла. Ючюнчю, бешинчи, онбиринчи аякъ чана джолла да джарашыб ишлейдиле.

Джангы кёлтюрюучю да хайырланыргъа бериле турады. Ол солугъанланы 2504 метр мийикликге чыгъарлыкъды. Он орунлары болгъан, кабинала бла баджарылгъан джангы чынды джол бир сагъатха 2,5 минг адамны чыгъарлыкъды. Алайда туристле иги солурча таблыкъла къуралгъандыла. Туристлеге керекли хар зат джарашыб ишлейди.

«Романтик» посёлокну шимал джанында аякъ чанала бла учаргъа джораланнган джер хайырланыугъа кёб турмай берилликди. Бусагъатда къыбыла джаны толусу бла ишлейди. Адамла къууанадыла. Мындан ары андан да иги боллукъду, посёлокну кючю эки кереге кёбейиб, сейир джолла ачыллыкъдыла. Джангы кёб турист келликди. Башха санагъатланы ёсюмлери тынч боллукъду. Регионда экономика болумну дараджасы ёсерикди», - дегенди П. Селипетов.

Бу курортда 230 адам сыйыннган джангы къонакъ юй (комплекс) ачылгъанды. Ол заманны излемине тыйыншлы дараджада, европа мардада ишлейди. Тюрлю-тюрлю дараджалы номерлери барды. 100 орну болгъан рестораны, сабий аралыкъ, экскурсия бюро, адамгъа таблыкъ къурагъан башха затла бардыла. Тюрк баня-хамам, фин сауна, арома-сауна, массаж этген кабинет туристлеге эшиклерин кенг ачхандыла.

Доммай посёлокда да 100 орну болгъан 5 къонакъ юй ишленеди. Мында турист инфраструктураны къурулушу да бардырылады. Мусса-Ачытар таугъа суу чыгъарыб, туристлеге, башха къонакълагъа иги болум къуралгъанды.

Регионал министерствону туризмини келечиси айтхандан, озгъан джыл «Медовые водопады» деген турист комплексге машина джол ишлениб бошалыб, хайырланыугъа берилгенди. Ол джол инфраструктураны магъанасын кёлтюргенди. Объектни ёсюмюне да терен эс бёлюнеди. Бусагъатда джылына ары 150 минг турист барады. Экспертле айтхандан, энди туристле ары андан да кёб барлыкъдыла.

«Уруп районда «Кислые источники» деген нарзанла болгъан джерге барлыкъ машина джолну къурулушу да кёб турмай башланныкъды. Ол санитар-курорт комплексни ёсюмюне себеб боллукъду. Иш орунла къураллыкъдыла. Ары баргъан турист, солугъандан сора да, саулугъун багъа, талай кюнню турлукъду. Ол проектге турист инфраструктураны, санитар-курорт комплекслени, къонакъ юйлени къурулушлары да киредиле», - дегенди П. Селипетов.

Къарачай-Черкесияны Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министрини орунбасары белгилегенден, ол проект джашаугъа кийирилсе, «Пхия-Кислые источники» деген маршрутда туристле джылына 3000 адамгъа кёб джюрюрюкдюле.

ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.

 
{jcomments}