Хубийланы Ахияны джашы Назир 1934-чю джыл никкол (июнь) айда Огъары Тебердиде туугъанды.

Сабийлик къууанчлары къазауатны отунда кюйген, кёчгюнчюлюкню къыйын джылларын сынагъан, алай а джашауда орун алгъан терсликлени тюзлюк хорларына ышаныб ёсген адамланы бириди. Анга кёре окъуугъа, билимге тырмашханды, сагъышларын, къайгъыларын, оюмларын назму тизгинле бла баямлар джанындан кюрешгенди. Аны поэзиясында Ата джурт къазауат бла байламлы чыгъармала уллу орун аладыла. Анга да сейирсинирча тюлдю. Башхалача, бу юйдегини да, зорлукъ бла, сюйген тауларындан къыстагъан сагъатда, Назирни эки уллу къарнашы, Осман бла Ахмат,  джаула бла сермеше эдиле. Ахмат Ата джуртубузну сакълай къазауатда ёлген эди. Осман 1943-чю джыл, джюрегини къатында, госпиталда алыргъа къоркъуб къойгъан фашист огъу бла келиб, Къыргъызстанда юйдегисин табады.

Аллы газетни 46-чы номериндеди.

- Абил, Абил, Абиляй...
Шамил тюшдю ма былай... (Шамилни тутуб, ортагъа саладыла).
Шамил:
– Бирден – билеу, экиден – эгеу, ючден – ючкюл, тёртден –  тёнгек, бешден – бешик, алтыдан – ашыкъ, джетиден – джемиш, сегизден –  сенек, тогъуздан –  токъмакъ, ондан – оймакъ... Энди къызла,  къууабыз да, къууабыз... (Джашчыкъла къызчыкъланы къууадыла. Къызчыкъла, тёгерек айланыб,  къачадыла. Джашчыкъла, аланы тутуб-тутуб, «оймакъгъа» джыядыла. Ортагъа атадыла. Энди къызладан бири санаргъа керекди «Абилни».

ГЫЙЫЛЫ-БАШЫ, верш. на лев. бер. р. Думала; гыйы «гладкий»; баш «верховье».
ГЫЙЫЛЫ-ИЧИ, местн. на прав. бер. р. Къара-суу; ичи «внутри».
ГЫЙЫСТАН-КЪАЯ /ГЫЙЫСТАН-КАЯ/, скала на лев. бер. р. Кичкине-Къол в 2 км от устья (на лев. бер. р. Дууут); къая «скала».
ГЫККАЛАНЫ-БАУ-ОРУНЛАРЫ, уроч. на прав. бер. р. Къара-Сырх (прав. прит. р. Кубани); Гыкка – и. собств.; бау «загон»; орун «место».
ГЫККАНЫ-ТАЛАСЫ, пастб. и поляна на лев. бер. р. Теберды у уроч. Буруш-Сырты; Гыкка – и. собств.; тала «поляна».

Адам дуниядан кетсе, аны таныгъанла, джашауда не эсе да бир зат джетмегенин, сезгенлей турадыла. Кёбекланы Таукъанны джашы Билял  ауушханында биз, чыгъармачылыкъ ишни къуллукъчулары, алай болдукъ. Ишине берилген адам эди. Ана тилибизде чыкъгъан газетни редакциясында, 1957-чи джылдан бери алыб къарасакъ да, джюзден артыкъ адам ишлеб кетгенди. Аланы арасында журналистикадан биринчи баш билим алгъан Билял эди. Кёбекланы Билял къазауатны аллында туугъан сабийлени бири болуб, ачлыкъ-джаланнгачлыкъ, зорлукъ да сынагъанды, джашауну къыйын джолларында абыныр ючюн да къалмагъанды.
Билял 1939-чу джыл никкол (июнь) айда Къумуш элде туугъанды. Джёгетей Аягъында темир джол станциядан ашырадыла киши джуртлагъа.

Миллетни миллет этген ышанларыны бири эм алгъа аны тилиди. Тилибизни юсю бла биз бир-бирибиз бла сёлешебиз, бир-бирибизни ангылайбыз, бир тилли, бир иннетли болабыз.

Тил сёзледен къуралады. Аны байлыгъы, ариулугъу да сёзню кючю бла байламлыды. Сёзлюк - харифлени тизими бла джарашдырылгъан сёзлени кюбюрчегиди.  Къайсы менме деген джазыучуну да кесини энчи сёзлюгю болмай амалы джокъду.

Тёппеланы Алим къарачай-малкъар халкъны деменгили джазыучуларыны бириди. Анга Алимни «Сейирсиндиртме сёзлюгю» шагъатлыкъ этеди.