Онгчу полит. правый; ~ оппортунист правый оппортунист; ~ла правые; ~ партия правая партия.

Оп-соп 1. тары-бары 2. вздор, ерунда, чепуха.
Опуракъ (-гъы) уст. одежда; роба ? юй ариуу – топуракъ, адам ариуу – ~ погов. красота дома – в глине (штукатурке), красота человека в одежде.
Оразлы устар. благородный, известный, славный.

АЛАРДАС, древнее название реки Кубани (см. КЪОБАН).
АЛАУЗИН-КЪОШ /АЛАУЗИН-КОШ/, стойб. выше селища Коспарты на лев. бер. р. Ч.-Балк.; Алаузин – и. собств.; къош «кошара».
АЛАША-КЕЗ, пер. на лев. бер. р. Чайнашки, лев. прит. р. Ч.-Балк.; алаша «низкий»; кез «перевал», «седловина».
АЛБАЕВСКИЙ, уроч. на лев. бер. р. Кичи-Балыкъ, ниже села Кичи-Балыкъ; Албаев – фам.
АЛБОТ-ЧАЛГЪАН /АЛБОТ-ЧАЛГАН/, местн. выше аула Учкулан; Албот – антроп.; чалгъан «косить».

Оймат гёбелекке зоол. репейница.

Ойсуз 1) неумный 2) безрассудный, неблагоразумный.

Окуя 1. событие 2. адабиятда (драмада) действие.
Окъа 1. позумент, галун 2. мишура, канитель.
Окъбурун зоол. нарвал.

«Камсыклыкъны, мардасы бла къабыуну,
Уллу къауум  кёрселе да тёзерле.
Халкъда бирлик, келишмеклик болмаса,
Тюз битлени эзген кибик эзерле».

                                   Халкъ джырдан.
Эртде-эртде, чегет талада отлай тургъан бир мазаллы ууанык, кюнортада  иссилеб, чегет салкъын таба теркирек атлады. Чегетни къыйырындан кире тебрегенлей, къалай да болсун эсгермей, мазаллы терекни сыннган бутагъыны бери чыгъыб тургъан джитисине къабыргъасын ышыды да, сыдыртыб аз-мазчыкъ къанатды.

Фахмулу  халкъ  джырчы, айтыучу  Джатдоланы Муштурайны джашы Алий (1917-2009 дж.дж.) бу  уллу поэманы  джырлагъан да эте, кёб джерлерин да  азбар айтыучан эди. 
2007-чи джылны арттотур айында республикан музейни директору Элкъанланы Юсюпню джашы Умар да, Ёзденланы Альберт да,  Хурзукга барыб,  Джатдо улу ауруб джатыб тургъанлай, тилеб, поэманы  айтдырыб, джаздыргъандыла.
Бу поэманы  юзюклерин 1980-чы джыл элияны 8-де Первомайское элде белгили джырчы Ёзденланы Локъманны джашы Адилден (1908-1985),    1980-чы джыл элияны 16-да Хурзук элде Къоджакъланы Сарбийни джашы Добайдан (1919-1997) Ёзденланы Магометни джашы Альберт  джазыб алгъанды.  Вариантлада бир кесек башхалыкъ болгъанды.
Газетге биз теджеген вариант Джатдоланы Муштурайны джашы Алийни  ауузундан чыкъгъаныча басмаланады.  Джатдо улу Алий бу поэманы атына «Дебо улуну  узун Айсураты бла Бийнёгери» деучен эди.

ДЕБО УЛУ КЮЧЮК________________________________________

АЙСУРАТ БЛА БИЙНЁГЕР

п о э м а
                              1.
Бек эртдеден, кёб эртдеден да эртде,
Суу бютеулей бийлеб тургъан бу джерде,
Бир такъыйкъа заманнга да бюкмей бел,
Минг джылланы тюйюшдюле от, суу, джел.
Джел сызгъырыб, къуугъун сала дуниягъа,
Толкъун башла чанчылыша  элиягъа,
Айырылмай суу бла кёкню чеклери…
«Джетерикди энди азаб чекгеним!» -
Деб тохтады джел, тенгиз да арыды,
Кюн кёрюндю, сыйдам тенгиз джарыды.
Джокъча къайгъы дунияны джюзюнде,
Кюн къараса, шош тенгизни юсюнде,
Кюзгюдеча, кесин  кёрюб, тамаша
Бола, сора бу булджуугъа джараша,
Унутханды Аллах салгъан борчун  Кюн,
Алмашмайын башладыла  кече-кюн.                         
                                 2.
Уллу палах кючлей башлаб джер джюзюн,
Уллу Аллах кюнню тенгиз кюзгюсюн,
Сындырыргъа оноу этди: «Сын!» - деди,
Сора, тенгиз кюзгю сыныб тебреди.
Тёрт джанына быргъай толкъун сюрюуню,
Эки башлы бир тау суудан кёрюндю.
Тёппелеге сууукъ джелле терк  тие,
Джалан башла булутладан бёрк  кие,
Титиреди, къалтырады суу чача,
Къалгъан гитче таулагъа да джол ача,
Юсюне да къарлы-бузлу тон кийди,
Сейирсиниб тёрт джанына кёз ийди.
Сынджыр таула джете эки тенгизге,
Эки башлы санаб кесин тенгсизге,
Мыдах болду да, кесине кёл этди,
Мийик сезим мыдахлыкъны сёл этди.
                              3.
Уллу Аллах топуракъдан джаратхан,
Кёзбау джылан ёз сёзюне къаратхан,
Хур намысын нафысына хорлатхан –
Джер юсюнде эм биринчи атабыз…
Аллах, атабызны иегисинден
Этиб: «Сен да хур джандетни тёрюнден
Айырылма!» – деген сёзню эсинден
Кери этген, эм биринчи анабыз…
Гюнах этиб хур джандетден къысталыб,
Узакъ-узун джолла джюрюб бек талыб,
Бир Аллахны бу тамаша джерине,
Эки башлы тауну этеклерине
Келгендиле. Сейирсинди тюнгюч тау…
Ма алай бла башланнганды джер джашау.