Аллы газетни 52-чи номериндеди.
«Айтыу алайды, – деди тютюнчю киши, – шайтанланы белгиси олду. Джинледе аллай белги джокъду. Ала тамам бизни кибикдиле...» (М. И. «Алмасты»).
Нарт сёз бла айтыуну арасы бек джууукъду.
Аман хапар чабыб джюрюр.
Иги хапар анга кюлюр.
Арсарлы сагъыш этгинчи, арсарсыз ишин битдирир.
Джекген атынг тай болса да, джашагъан элинг бай болсун.

ДОЛАЛАНЫ-ТИЙРЕ, жил. квартал в ауле Учкулан, на лев. бер. р. Учкулан; Долалары – фам.; тийре «квартал».
ДОЛАТ-ИШЛЕГЕН, местн. у уроч. Штын в междр. Дууута и Кубани; Долат – и. собств.; ишлеген «работать».
ДОЛИНА ВОДОПАДОВ, уроч. и каскад водопадов в верх. р. Большой Зе- ленчук.
ДОМАЙ, местн. на прав. бер. р. Акъсауут в её верх.; Домай – и. собств.
ДОМАЙ-ЧАЛГЪАН /ДОМАЙ-ЧАЛГАН/, поляна в междр. Акъсауута и Мар- ки; Домай – и. собств; чалгъан «косить».

АЙДЖЕК
Джукъу арасында, аязымай, туруб айланыу; джукъу ауруу. (Лунатик, лунатизм).
Айджек адам джукълаб тургъанлай туруб юйде айланыргъа, эшикге чабыб чыгъаргъа, кеси кеси бла сёлеширге, джыларгъа, къычырыргъа да болады.
Сёз эки бёлюмден къуралады.  Ай - луна, джек – чарс, къаралды, джек; джаныуар сыфатлы болуб, бурулуб-бурулуб  учхан джел  тюлкюм. (Силуэт).
Джин, шайтан деген затла бош кёзге илиннген, къоркъгъандан кёрюннген  къуджур сыфатла болгъанларын эсге алсакъ, «джек» джел учхун болгъаны ачыкъды. «Ай» бла  «джек» биригиб,  джукъу аурууу  болгъан адамны халын  туура кёргюзтедиле. «Лунатик» дегенча, айджек деген да къысха, шатык эшитиледи. «Ас-тах» романда Нансил аллай аурууу болгъан къызды. Анда былай айтылады:

ДЖЕЛТИЙМЕЗ, гора; река, приток р. Уруп; джел «ветер»; тиймез «не дует», букв. «не трогает».
ДЗИГЕКШИ, гора, выс. 3070 м в бас. р. Б. Лабы.
ДИБИРЛАНЫ-ТИЙРЕ, жил. квартал в аулах Кумыш и Джегута; 1) дибир «судья», «секретарь», 2) Дибирлары – фам.; тийре «квартал».
ДИГОР-ЫФЦЫГЪЫ /ДИГОР-ЫФЦЫГЫ/, пер. в верх. р. Къара-суу, прав. прит. р. Ч.-Балк.; дигор «дигорцы»; ыфцыкъ «перевал»; дигор – бывш. тюрк. племя, в переводе с осет. «иноязычный, другой»; балкарцы осетин называют дюгерли – дигорец.
ДИЖИ-ГЫРЫН-ДУППУР, местн. на лев. бер. р. Башил-Ауузу-суу; гырын «дыра», «дупло на деревьях».
ДИЛИН-КЪОЛ /ДИЛИН-КОЛ/, река, прав. прит. р. Балыкъ у села Хабаз; къол «балка».

АЗНАУУР
Аскер башчы. Сермешледе танылгъан джигит. Алан къраллыкъны заманында джюрюген сёз болур дерчады. Адам ат. Атталаны Азнауур. Азнауур улу Адырахман... Халкъ чыгъармачылыкъда «Азнауурла» деген джыр да аскерчи джырды. Бусагъатдагъы эрмен, эбзе тилледе аскер ишле бла байламлы айтылгъан ангыламны тутады.
АЙБАЛТА
Аскер-уруш  сауут; бердыш. Бурун заманладан бери белгилиди. Ауузу, джарты ай кибик, джарты тогъай джазылыб, не ууакъ джити тишли, не бычакъ ауузлу ишленеди. Сабы бек узунду - душманнга ат юсюнден  керилиб джетерча. Аны джаяу аскер, атлы аскер да джюрютеди.


АЙБАТ
Ариулукъ, омакълыкъ. Айбат чепкен. Айбат тала. «Келин отоу ариу джасалгъанды. Къабыргъалада айбат кюйюзле тагъылыбдыла». Къарачайда «ариу къыз» деген бла бирге «айбат къыз» да  дейдиле. Адамгъа къууанч берген, кёлюн кёлтюрген, сезимин джарытхан сёз.