ДЖУУУШКИ, местн. ниже сел. Бызынгы.
ДЖУУУШКУ-ЁЗЕН, балка на лев. бер. р. Ч.-Без.; ёзен «ущелье».
ДЖЫГРАН-ДУППУР, возв. на лев. бер. р. Башил-Ауузу-суу у её ист.; джыгран (чыран) «ледник»; дуппур «холм».

Ашуг. Тюрк миллетледе халкъ назмучу, джырчы. Лезгинли Сулеймен Стальский, даргинли Батырай, къазахлы Джамбул ашугла болгъандыла.
Баллада. Бушуулу неда ажымлы болумну юсюнден джазылгъан орта ёлчемли назму чыгъарма. Орус адабиятда баллада бек ёсген жанрланы бириди. Немис халкъны чыгъармачылыгъында да баллада уллу орун алады. Уллу Ата джурт къазауатны юсюнден Н.Тихоновну балладалары белгилидиле. Сёз ючюн, «Баллада о гвоздях». Къулийланы Къайсынны «Сиваш», «Перекоп» деген балладалары да алай белгилидиле.

ДЖУККАЛАНЫ-ХУСЕЙНИ-СТАУАТЫ, бывш. стойб. на лев. бер. р. Уллу- Хурзук; Хусей – и. собств.; стауат «стойбище».
ДЖУККАЛАНЫ-ХУШТАННЫ-СТАУАТЫ, стойб. в верх. р. Кюкюртлю; Хуштан – и. собств.; стауат «стойбище»; Джуккалары – фам.
ДЖУКУРУШХУ-КЁПЮР, мост на р. Чегем у слияния р. Башил-Ауузу-суу и Гара-Ауузу-суу; кёпюр «мост».
ДЖУКУРУШХУ, местн. на прав. бер. р. Чегем в р-не села Булунгу.

Озгъан ёмюрню алтмышынчы джылларында, поэзиягъа биринчи атлам этгенлени бири, Биджиланы Юнюсню джашы Идрис Терезе элде туугъанды. Сабий къууанчлары къазауатда кюйген, аякълана башлагъан кёзюулеринде да кёчгюнчюлюкню къыйынлыкъларын сынагъан тёлюденди. Ата джылыу да кёрмей ёсгенди - ол къазауатдан къайтмай къалгъанды. Къыйын джыллада анасы Супият ёксюзлюк сынатмай къарагъанды.


АМАНТИШ
Джукъ айтмаса, этмесе да, хатасы джете айланыучу адам, заранчы. Табигъат зараны болмагъан, аман кёзлю адам.  Аллай ажымлы белгиси болгъанын адам кеси хазна билмейди. Дагъыда аны аман белгиси хар кимге да бирча джетиб бармайды. Аны хоншулары, элчилери биледиле. «Аман тиши барды» неда «аман кёзю барды, ол аллынга чыкъгъандан Аллах сакъласын», дейдиле. Иш башлагъанда, узакъ Джолгъа чыкъгъанда аллай адам  аллына чыкъмазын сюедиле. Чыгъыб къалса уа, джолдан джанлайдыла; бир-бирде уа  джумушларын артха салгъан кёзюулери да болады.