(романдан юзюк)

«Диссидент» зоотехник

1975-чи джылны алтотур (март) айында мен Первомайскеде эл мюлк техникумну ветеринар бёлюмюн бошаб чыгъыб, Къасайланы Осман атлы совхозну 2-чи бёлюмюнде ветфельдшер болуб ишлеб башлагъан эдим.

Арттотур (апрель) айда, «Индиш Башында къышлыкълада къойланы гыбыла къырыб барадыла» деген бир къайгъылы хапар келди. «Гыбыла бёрюлеми болгъандыла, къойланы къалай къырлыкъдыла?» деген соруу башымы сагъышха киргизди.

Учкуландан Индиш Башына машокла бла джарма алыб барлыкъ бир джюк мешна табылды да, мешнаны кюбюрюне дарман-дарыларымы да сала, кесим да ары миндим.

 ГАППАР
Джара игиге айланыб башласа, аны юсю сотургъа тартыб, къотур болады. Гаппар аллай джараны баш къабугъуду.
Адам юсюн джуумай кёб турса, кири тер къатыш къата, гаппар болады.
Къой, заманында къыркъылмай, джюню юйюгюб, джабагъыгъа айлана, къатса, анга да гаппар къатханды дейдиле.

КЪАБЫР-КЪУЛАКЪ /КАБЫР-КУЛАК/, балки: 1) на прав. бер. р. Подкумок у села Терезе; 2) в селе Элкъуш; 3) прав. прит. р. Кубани в 11 км к югу от гор. Карачаевска; къабыр «кладбище»; къулакъ «балка».

БУРДУХ
Чалманны къыйырын бегитир ючюн, чыбыкъдан буруб эшилген тогъай. Хастан эшиклени да аллай бурдухла бла саладыла. Безгини орнуна джюрюген амал. Чырайлы, субай къызгъа: «Бурдух чыбыкълай, ийиле», дейдиле. Бурдух этерге чыбыкъны сыйыртхычын узун ингичгесин излейдиле.

КЫДЫШКИ-СУУ, река, прав. прит. р. Ч.-Балк. в её верх.; суу «вода».
КУЭК-СУУ, река, прит. р. Б. Лабы; кёк «голубая», «синяя»; суу «вода» (Байрамкулов A.M., 1988).
КЫКЫН-ТУРУУЧУ-БАШЫ, местн. в Балкарии; туруучу «находившийся»; баш «верховье»; Кыкын – и. собств.