Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ байрамы джууукълашыб келеди. Анга хазырлана республикан кърал библиотека бир талай иш бардырыргъа муратлыды. Бир айны ичинде КъЧР-ни халкъларыны маданиятларын эмда санатларын кёргюзюу иш да аланы бириди. Мындан алда анга багъышлаб, Россияны Джазыучуларыны союзуну члени, КъЧР-ни махтаулу журналисти Светлана Переславцеваны «День полётов» деген китабыны презентациясы болгъанды.
Авторну бу ючюнчю китабыды. Республикан китаб басмада алгъаракълада чыкъгъан «Океанский проспект» (2008) бла «Место под солнцем» (2014) деген чыгъармаларында болгъан  ишлени андан ары хапарлайды дерге боллукъду бу китабха. Ол кеси да окъуучуну къолуна авторну юбилейи джууукълаша алай тюшгенди.
Къанат берген сюймеклик, джетген кюнде сынам да, саугъа да болгъан терен сезимле суратланадыла бу китабда.
Презентациягъа келгенле алгъы бурун «визитная карточка Светланы Переславцевой» деген видеороликге эмда «Право на поступок» деген китаб-информацион кёрмючге къарадыла.
Китабны ахыр сёзюн КъЧР-ни махтаулу журналисти, былтыр ауушуб дуниядан кетген Накохов Михаил джазгъанды, суратларын суратчы Ираида Орлова салгъанды. Бу китаб аны С. Переславцева бла биргелей этген ючюнчю творчество проектиди.
Китаб дуния джарыгъын алгъаракъда кёргени себебли, аны кёбле окъуб чыкъгъандыла. Хапчаланы Салых, Евгений Кратов, Тохчукъланы Борис, Апсова Фатима, Орлова Ираида, Николай Кузнецов, Браткова Татьяна, Сидахметова Фарида, Екатерина Борисова эмда башхала кёллерине келгенни айтыб, авторну фахмусун чертиб сёлешдиле.
Джыйылыугъа къошулгъанла барысы да Светлана Переславцеваны чыгъармачылыкъ джолунда джангы джетишимле, саулукъ-эсенлик теджедиле, гокка хансла бердиле.
БАТЧАЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}