Карамурзин Казим башчылыкъ этген элчи-фермер мюлкню механизаторлары Къумуш башында сабанлада гардош салыб тебредиле. Озгъан джылладача, быйыл да ала 35 гектаргъа гардош саллыкъдыла. Мюлкню уа бютеулей да 70 гектар сабаны барды. Къалгъан 35 гектаргъа силослукъ нартюх себиучендиле. Бусагъатда уа иш гардош салына тургъан бачхала бла буртлада къызыудады. Эки къауумгъа юлешиниб, тиширыула урлукъ ариулайдыла. Биринчи къауум Тебердиден, экинчи къауум да Красногоркадан келгендиле.
- Гардош урлукъ айырыу ишге бютеулей да 60 тиширыу къошулгъанды, - дейди элчи-фермер мюлкню тамадасы Карамурзин Казим. – Джашагъан эллеринден эртденбла эртде ишге келиб, тиширыула ингирге дери ишлейдиле. Аланы ишге эки «Газель» бла джюрютебиз.
Мени биргеме къарнашларым Азрет-Алий бла Рустам ишлейдиле. Экиси да, керек болса, механизаторну ишин, керек болса, сеялкагъа олтуруб, урлукъ салыуну бардырадыла.
Мен элчи-фермер мюлкге башчылыкъ 2012-чи джылдан бери этеме. Ары дери фермерлик ишни атам бардыра эди. Мен усталыгъым бла экономист-бухгалтерме.
Джерчиликден, малчылыкъдан къарнашларымы, мени да хапарыбыз барды. Школда окъугъан заманда огъуна атабыз Рамазаннга бичен чалыргъа, мал кютерге болушуб тура эдик да, кёб затха юреннгенбиз.
Гардош урлукъ салыб арттотурну 8-де башлагъанбыз. Кюн сайын Азрет-Алий бла Рустам алты-джети гектаргъа урлукъ саладыла. Урлукъ салыучу сеялкаларыбыз эскидиле. Ала бла кёб иш баджаралмайбыз. Бир кесек къарыу алсакъ, комбайна алыргъа деб турабыз. Талай тракторубуз барды да, быйыл аланы тизимине джангы МТЗ маркалы трактор къошулгъанды. Аны лизингге алгъанбыз.
- Къайсы сортлу гардош урлукъну саласыз? Продукциягъызны мындамы огъесе тышына элтибми сатасыз?
- Бюгюнлюкде «Удача» сортлу гардош урлукъдан иги джокъду: ол уллу битим берген сортду. Иги къарасанг, хар гектардан 300 центнер алыргъа да боллукъду. Сёз ючюн, 2016-чы джыл аллай бир джыйгъан эдик. Былтыр 200 центнер алгъан эдик. Бизни джерлерибиз иги джерледиле. Алай а ала джауумла кёб джаусала да, аз джаусала да сюймейдиле. Былтыр иги гардош джыйгъан эдик да, республиканы ичинде, тышында да сатдыкъ.
Биз минерал ашауланы кёб бермейбиз. Бир гектаргъа 150 килограмм берирге керекди да, аллай бир беребиз. Кёб ашау берсенг, гардош къаралыб къалады. Аллай гардош адамны саулугъуна заран джетдиреди да, киши алыргъа излемейди. Аны юсюне да минерал ашаула багъалыдыла. Бир тоннаны багъасы 18000 сомду. Былтыр гардошну килограммын 5 сомдан да, 25 сомдан да сатдыкъ.
- Урлукъ айырыуну тиширыула бардырадыла, дейсе. Кюнюне ненча сом тёлейсе?
-  Хар тиширыу иши ючюн кюн сайын 500 сом алады. Ала ариулагъан урлукъну сеткалагъа къуюб, сабанлагъа чыгъарабыз. Анда урлукъну сеялкалагъа къуядыла.
- Быйыл хар гектардан ненча центнер алыргъа деб турасыз?
- Джыл иги болурча кёрюнеди. Эм азында гектар башындан 250 центнер, андан да аслам алыр муратлыбыз. Гербицитибиз барды. Керек болса, аны да хайырландырлыкъбыз.
- Сен экономист-бухгалтерсе. Кесинги усталыгъынг бла нек ишлемейсе?
- Мен баш билимли устама. Сабийликден джерчилик, малчылыкъ санагъатланы сюйгенме да, аласыз болалмайма. Бизни къошубуз ариу джерде орналгъанды. Таза хауаны солуй, ишлеб турурунг келеди. Ийнансагъыз, ийнаныгъыз, ийнанмасагъыз, къоюгъуз, элге аз тюшюученме. Хаман да былайда турурум келеди.
 
КЪОБАНЛАНЫ Махмут.
 
{jcomments}