Санглибаев Абуталиб Алиевич кесини джамагъат эмда илму ишлери бла атын республикагъа, таб, аны тышында да айтдыргъанды. 2019-чу джыл башил (январь) айны 1-де анга 70 джыл толгъанды.

Абуталиб Алиевични сабийлиги Адыге-Хабль районну Эркин-Халкъ элинде ётгенди. Орта школну тауусханлай, совхозгъа ишге киреди. Джууаблылыкъ, этимлилик деген шартла аны баш нюзюрлери болгъанлары себебли «Эркин-Юрт» совхозда комсомол комитетге секретарь этиб сайлагъан эдиле. Ызы бла комсомолну Адыге-Хабль райкомуну къурау бёлюмюне тамада этгендиле. Аскерге барыб, борчун толу бериб, туугъан джуртуна 1974-чю джыл къайтханында уа, Абуталибни ол совхозда профкомгъа тамада этиб аладыла. Ол къуллукъда кёб да ишлегинчи, аны «Эркин-Шахар» совхозну парткомуна секретаргъа сайлагъандыла. Ол, партияны Адыге-Хабль райкомуну идеология бёлюмюню тамадасындан башлаб, партияны Къарачай-Черкес обкомуну бёлюм тамадасыны орунбасарына дери къуллукълада ишлеб келгенди. Абуталиб Къарачай-Черкес кърал педагогика институтну бошагъанды. КПСС-ни АК-ны Дондагъы Ростовда баш школун айырмагъа бошаб, баш политика билим алыб чыкъгъанды.

Санглибаев Абуталиб 1995-чи джыл КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) биринчи чакъырыууну депутаты эмда комитетини председатели болуб тургъанды.

Алгъан сынамы, билими, тюз оюму анга 2000-2008-чи джыллада КъЧР-ни Президентини кенгешчиси къуллукъда ишлерге да себеб болгъанды. Арт джыллада уа ол Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини членини болушчусу болуб  ишлегенди.

Шимал Кавказда джашагъан миллетлени араларында шохлукъну бегитиуге эмда Эресей Федерацияда миллет политиканы тинтиуге да уллу къыйыны киреди. Ол темалагъа атаб илму ишле да джазгъанды, социал илмуланы кандидаты дараджаны джакълагъанды. 2008-чи джыл Абуталиб Алиевич Ставрополдагъы кърал университетде алимлени советинде «Этнополитические процессы на Северном Кавказе на современном этапе» атлы темагъа доктор диссертациясын да джакълагъанды. Санглибаев Абуталиб беш монографияны, юч китабны, 100-ден аслам илму статьяны авторуду. Аны монографияларыны бири уа 2015-чи джыл Германияда илму аралыкъда басмаланнганды, кеси да Берлинде илму ара библиотеканы «Национальная политика зарубежных стран» деген бёлюмюнде сакъланады. Аны тышында да, Эресейни эмда Къарачай-Черкесияны да вузларында, колледжлеринде хайырландырылырча студентлеге деб табигъат илмуланы эмда этнополитиканы юсюнден 18 лекция джарашдыргъанды.

Илму ишледен, кърал къуллукъларындан да ол, заман табыб, джамагъат ишлеге тири къошулгъанлай турады. 2002-чи джыл КъЧР-де ногъайлыланы съездлеринде Санглибаев Абуталибни «Бирлик» деген республикан джамагъат бирлешликге тамадагъа сайлагъан эдиле. Мындан алда джыллада уа Къарачай-Черкес Республикада Джамагъат палатаны комиссиясыны председатели болуб тургъанды. Ногъай районну къурауда да аны къыйыны бек уллуду.

Санглибаев Абуталиб Алиевич кёб джылланы узагъына илму-тинтиу ишлери ючюн эмда республиканы илмусуну айныууна къыйын къошханы ючюн 2012-чи джыл КъЧР-ни Башчысыны указы бла «КъЧР-ни махтаулу илму къуллукъчусу» деген сыйлы атха тыйыншлы болгъанды.

Джууукъ адамлары, тенглери, биргесине кёб джылланы ишлеб тургъан адамла, джыйылыб, аны 70-джыллыкъ юбилейин белгилегендиле. Биз да, Абуталиб Алиевични ол джарыкъ кюню бла алгъышлай, анга саулукъ-эсенлик, узакъ ёмюр теджейбиз.

 

 БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}