«2012-чи джыл хычаман (май) айны аягъында Гитче Къарачай районну ич ишлерини бёлюмюню арбазында полицияны борчларын толтура джан берген къуллукъчуларына мемориал эсгертме салыннганды.

Ёмюрлюкге эсде къаллыкъдыла: Байрамкъулланы Ильясны джашы Аубекир, Батчаланы Рашидни джашы Мунир, Каппушланы Парисбийни джашы Ибрагим, Рогов Денис Иванович, Экзеков Юрий Пакович», - деб джазылгъанды аны юсюнде. Аланы адамла унутмайдыла. Эсгертмеге гокка хансла салыннганлай турадыла. Ол джигитледен юлгю алгъанлай турадыла кеслерини джазыуларын полиция къуллукъ бла байлагъан джаш адамла.
Аланы хар бирини джазыуу бирер тюрлю эди, алай а аланы ич ишлени органларында ишлегенлери бирикдирген эди. Гитче Къарачай районну РОВД-ны юйюню ючюнчю этажында (кенгешле болуучу залда) аланы суратлары тагъылыбдыла. Гитче Къарачай районну РОВД-ны кадрланы хакъындан бёлюмюнде мени ол джашланы джашау джоллары бла шагъырей этген эдиле. Аланы юслеринден къысха хапар айтыргъа излейме газет окъуучулагъа.
Байрамкъулланы Ильясны джашы Аубекир 1960-чы джыл эндреуюк (декабрь) айны 13-де Гитче Къарачай районну Терезе элинде, туугъанды. Ал кёзюуде участокну инспектору болгъанды.
Милицияны лейтенанты Байрамкъулланы Аубекир 1992-чи джыл, 32 джылында, къуллукъ борчун толтура, ажымлы ёлгенди. Аны тёрт ууакъ сабийи ёксюз болуб къалгъандыла.
Батчаланы Рашидни джашы Мунир Къарачай районну Къумуш элинде 1975-чи джыл арттотур (апрель) айны 21-де туугъанды. 8 классны Къумуш элни орта школунда тауусханды. 1993-чю джыл Черкесскеде машина-джол техникумну тауусуб, «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» деген усталыкъ алыб чыкъгъанды. 1997-чи джыл Эресейни МВД-ны Воронеждеги баш школуна окъургъа киргенди. 2001-чи джыл а Гитче Къарачай районну ОВД-да криминал милицияны терслеу-излеу къуллугъуну оперуполномоченныйи болуб ишлерге джарашханды. Ишин юлгюлю баджарыб тургъаны себебли ОВД-ны тамадалары аны талай кере саугъалагъандыла.
«Москвич-412» маркалы машинаны сюрюб баргъан нарядны къурамында болгъан Мунирге, атышыу башланнганында талай окъ тийиб ёлгенди. Аманлыкъчыла баргъан машинаны ичинде кёб атар сауут, алагъа окъла, атылтыучу затла эмда башха сауут-саба табылгъандыла.
Борчун толтура этген джигитлиги эмда ётгюрлюгю ючюн милицияны лейтенанты Батчаланы Мунирге (ёлгенинден сора) «Ётгюрлюкню ордени» берилгенди. Мунир 26 джыл джашаб, ёлгенди.
Каппушланы Парисбийни джашы Ибрагим 1988-чи джыл алтотур (март) айны 14-де Гитче Къарачай районну Первомайское элинде туугъанды. Эресейни МВД-ны Ростовдагъы юрист институтун бошагъанды. Институтну тауусхандан сора, Гитче Къарачай районну ОВД-ны криминал милициясыны терслеу-излеу бёлюмюнде оперуполномоченный къуллукъгъа салыннганды. 2011-чи джылны элия (июль) айындан ол бёлюмню оператив-излеу джанындан Эресейни МВД-ны полициясыны оперуполномоченныйи болгъанды. Органлада къуллукъ этген къысха заманыны ичинде кесин не джаны бла да иги кёргюзгенди. Тенглерини ичинде сыйы бек уллу болгъанды.
Полицияны лейтенанты Каппушланы Ибрагим 2011-чи джыл абыстол (ноябрь) айны 19-да, наркотиклени сатыб айланнган аманлыкъчы бёлекни ызындан тюшген нарядны къурамында болуб, атышыуда кёкюрегине окъ тийиб, районну ара больницасыны реанимация бёлюмюнде ёлгенди. Анга ол заманда 23 джыл болгъан эди.
Рогов Денис Иванович 1979-чу джыл абыстол (ноябрь) айны 1-де Гитче Къарачай районну Ючкекен элинде туугъанды. 1999-чу джыл Эресейни МВД-ны Краснодар шахарда юрист институтун тауусханды. Ич ишлени органларында ишлерге 1997-чи джылны къыркъаууз (сентябрь) айында кирген эди. 1999-чу джыл къыркъар (август) айда районну кърал инспекциясыны къоркъуусузлукъну хакъындан бёлюмюню кърал инспектору къуллукъгъа салыннганды. Иги ишлегени эмда уллу джетишимлери болгъаны ючюн, ол талай кере да саугъаланнганды.
Милицияны лейтенанты Рогов Денис, иш борчун толтура, 2000-чи джыл къыркъаууз (сентябрь) айны 8-де окъ джарадан ёлгенди. Джигитлиги эмда ётгюрлюгю ючюн «Ётгюрлюкню ордени» (ёлгенинден сора) берилгенди анга.
Экзеков Юрий Пакович Гитче Къарачай районну Красный Восток элинде, 1971-чи джыл, башил (январь) айны 3-де, туугъанды. Орта школну бошагъандан сора, «Красновосточный» совхозда тюз ишчи болуб уруннганды. 1989-чу джылны хычаман (май) айындан 1991-чи джылны хычаман (май) айына дери аскер къуллукъ этгенди. Аскерден келгенинде биягъы совхозда ишге джарашханды. 1992-чи джыл Ючкекенде «Элия» деген заводда темир бишириучю (сварщик) болургъа юрениб кюрешгенди. Ич ишледе ишлерге 1994-чю джылны арттотур (апрель) айында киргенди. 1997-чи джылны элия (июль) айында ДПС къуллукъну инспектору, 1999-чу джылны аууз-герги (октябрь) айында ДПС къуллукъну тамада инспектору болады. 2000-чи джыл Первомайский совхоз-техникумгъа окъургъа киреди да, 2003-чю джыл юристлик джаны бла орта усталыкъ алыб чыгъады. 2003-чю джылны алтотур (март) айында Юрий районда ГИБДД къуллукъну джолда джюрюуге надзорлукъ этген кърал инспекторну ишине салынады.
Полицияны капитаны Экзеков Юрий 2011-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 28-де, сауутланнган аманлыкъчыланы тутаргъа баргъан заманда, атышыу болуб, окъ тийиб ёлгенди. Ол заманда анга 40 джыл болгъан эди. Атасы, анасы, юй бийчеси, бир джашчыгъы бла къызчыгъы ансыз къалгъандыла. Джашы ёлгенден сора, атасы, асыры бек къыйналгъандан, эки ай чакълы бирден ауушханды. Анасы да кёб болмай дуниядан кетгенди.
КъЧР-де МВД-ны алгъыннгы министри, полицияны генерал-майору Ж.Ю. Ахметхановну 2013-чю джыл къол салгъан 81-чи номерли буйругъуна кёре полицияны къуллукъчуларындан иш борчларын толтура джан берген 48 адамгъа «Почётный сотрудник МВД по КЧР» деген сыйлы знакла берилгендиле.
Аланы ичинде биз башында сагъыннган джашла да бардыла.
Бидов Рубин,
КъЧР-ни махтаулу журналисти.

 
{jcomments}