Ючкекенде Саулукъ сакълауну аралыгъы ачылгъанлы быйыл элия (июль) айда 10 джыл боллукъду. Ол кёзюуню ичинде аны ишинде не зат тюрленнгенди? Бу эмда башха сорууланы «Къарачайны» корреспонденти Къобанланы Махмут  аралыкъны директору Чотчаланы Магометни джашы Расулгъа бергенди.

Саулукъ сакълау аралыкъны мекямы эки этажлыды. Алгъын джыллада кабинетлерибиз эркин эдиле. Энди джетишмей башлагъандыла.

Ал джыллада кърал медицина учреждениеледе дарман-дары да джетишмей эди, медицина кереклери да алай къолай тюл эдиле. Айлыкълары аз болгъаны амалтын врачла да кёллери бла ишлемей эдиле. Ма ол затны эсге алыб, ачхан эдим бу аралыкъны. Бюгюнлюкде  ауругъанла мында ишлеген врачланы ишлерине разыдыла.

- Сизни аралыкъ ауругъанланы саулукъларын бакъгъаны ючюн ачха алады. Кърал медицина учреждениеледе уа ачха алмай багъадыла. Адамла анга не дейдиле?

- Алгъаракълада ауругъанланы асламысы кеслерини саулукъларын  башха шахарлагъа барыб тинтдире, бакъдыра эдиле. Джолгъа, къонакъ юйге, поликлиникагъа, больницагъа тёлерге керек бола эдиле. Бизде саулугъун бакъдыргъан башха медицина учреждениеледен эсе учузду. Ол себебден бу аралыкъ ачылгъанлы Гитче Къарачай районда джашагъанланы асламысы бизде бакъдырадыла саулукъларын.

- Район больница, поликлиника, Саулукъ сакълау аралыкъ бир-бирлеринден узакъ болмай орналгъандыла. Бир-биригизге дауугъуз болмай ишлеймисиз?

- Аралыкъ ачылгъанлы район больницаны, поликлиниканы бизге даулары болмагъанды: ала кеслерини ишлерин этедиле, биз да кесибизни джумушубузну тындырабыз. Ауругъан кеси сайларгъа керекди медицина учреждениелени бирин.  Бюгюнлюкде аралыкъны врачлары ауругъанланы ишлери бла разы этиб турадыла. Районну врачлары бла биз бир-бирибизге болушлукъ этиб турабыз.

- Аралыкъда ненча бёлюм барды?

- Бусагъатда аралыкъда 60 адамдан аслам ишлейди. Бёлюмле кёб болгъандыла. Стоматология бёлюмде 9 врач бла 5 медсестра ишлейдиле. Алгъын джыллада врачла 4 эдиле. Дагъыда  тишле, протезле этген устала бардыла.

Уллу Ата джурт къазауатны ветеранларына, къазауатны заманында тылда ишлегенлеге, реабилитацияны ётгенлеге тишлени, протезлени хакъсыз саладыла аралыкъда. Медицина кереклерибиз джангыладыла, бюгюннгю заманны излемине толусу бла келишедиле.

- Башха бёлюмледе врачла бла уа баджарылыбмыды аралыкъ?

- Терапевт, кардиолог, педиатр, невролог, эндокринолог, дерматолог, лор врач дагъыда башха врачла бардыла. Аланы бир къауумлары мында, Гитче Къарачай районда, джашайдыла, башхалары тышындан келиб да ишлейдиле. Къуру бизни аралыкъда тюл, район больницада да уролог джокъ эди. Энди бизни кесибизни урологубуз барды. Ол Къазийланы Хусейди. Нарсана шахардан келиб ишлейди. Тулпарланы Мадина гинекологду. Онкологну табхан бир кесек къыйын болгъан эди. Энди ол да барды аралыкъда.

Тамам фахмулу, сынамлы врачланы алабыз ишге.  Сёз ючюн, Эриккенланы Бурхан арт джыллада  Красный Курган элни больницасыны тамада врачы болуб ишлей эди. Кеси разылыгъы бла ишден кетгенден сора,  бизни аралыкъгъа чакъыргъаныкъда огъай демеди.  Эриккенланы Зорум бизни республикада белгили врачланы бириди. Лор кабинетни тамадасыды. Кеси да КъЧР-ни махтаулу врачыды. Байчораланы Рита, Хубийланы Зухра, Чотчаланы Юсуф, Борлакъланы Аминат, Дотдайланы Асият, Байчораланы Марат, Байрамкъулланы  Асият, Орусланы Хаджар, Гочияланы Айшат, Къайытланы Асият, Байрамкъулланы Фатима, Къайытланы Камила, Байрамкъулланы Фатима, Къобанланы Замира да ишлерин билген сынамлы врачладыла.

Аралыкъны кесини УЗИ кабинети да барды. Анда Борлакъланы Амина ишлейди. Эндокринолог къайсы больницада да барды деб айталмайла. Бизде уа барды. Байрамкъулланы Асиятды эндокринологну ишин баджаргъан. Дотдайланы Асият медицина илмуланы кандидатыды – ол кардиологду. Кесигиз кёргенигизча, Гитче Къарачай районну эмда республиканы, Нарсана шахарны бютеу сынамлы врачларын кесибизге джыйгъанбыз.

 «Улху» деген зат бизде джюрюмейди. Врачла ишлери ючюн тыйыншлы айлыкъ аладыла.

Не да этиб, биз тюрлю-тюрлю аурууладан инджилиб тургъанлагъа джараргъа кюрешебиз. Сёз ючюн, кюндюзгю стационар да ачханбыз, аны тогъуз адамгъа орну барды. Пятигорск шахардан келиб, биотестни ишин бардыргъан лаборатория барды. Ауругъанланы анализлерин, мында – аралыкъда – хазыр этиб къойсакъ, лаборатория алыб кетиб, Пятигорск шахарда аланы тинтиб, диагноз салыргъа себеблик этеди.

Ауруб бизде саулукъларын бакъдыргъанлагъа биз больничный къагъыт да беребиз.

Ишибиз алгъа барыр ючюн биз КъЧР-ни Саулукъ сакълау министерствосу бла къысха байламлылыкъ джюрютебиз. КъЧР-ни саулукъ сакълау министри Шаманланы Азрет-Алийни джашы Казим бизге не джаны бла да болушлукъ этгенлей турады.

 
{jcomments}