Къайсы бир элни да келбетин сакълагъан аны керти адамларыдыла. Джамагъатны бирикдирген, кюч-къарыу бергенле да аладыла.

Аллай адамланы бири Малсюйгенланы Сюлеменни джашы Мухтар Черкесскени Юбилейный тийресинде джашайды. Шахарны бир тийреси болгъанлыкъгъа, Юбилейный кеси бир элчады: энчи арбаз, бачха, мал, талок, бичен, школ, сабий сад, межгит, джамагъат къабырла… Тийреден эки ийнек сюрюу да чыгъады бюгюнлюкде. Къысхасы, элчи джашау бла джашайды бу шахар тийре. Джамагъаты да кёб миллетни келечилеринден къуралгъан, алай а бир-бирлерин иги ангылагъан джамагъатды, артыкъсыз да биргелей джумушлагъа джетген сагъатда. «Бирден чёгюч урайыкъ» деб Джырчы Исмаил айтханлай, джетген кюнде биригирге аман тюлдюле юбилейныйчиле. Аны бирикдирирге себеб болгъан Малсюйген улу Мухтарча кишиледиле. Тирилиги болгъан, «мен» дегенден эсе «биз» дей билген, тынгысыз джюрекли адамды ол.

«Джан ауруса, сокъур кёзден джаш чыгъар» дегенлей, джамагъатха хайыры джукъгъан Мухтарча адамла анда дагъыда аз тюлдюле. Арт джылланы ичинде тийрени керекли затларын джарашдырыу, къурау джаны бла кёб иш этилгенди. Шахар администрация джетишдирмеген кёб затны юбилейныйчиле кеслери къыллы этгендиле. Сёз ючюн, орамланы тюзетген, суу тартхан, арыкъ этген дегенча ауур джумушлагъа джетген сагъатда кюрек, чага алыб чыгъыб къалыучандыла. Бёлек джылны мындан алда тийреге имамчылыкъ этиб тургъан Мамчуланы Хызыр хаджини башламчылыгъы бла, аны башчылыгъы бла анда межгит ишлениб башланнганында, джамагъат бирлигин таныта, хар ким къолдан келгенича кюрешген эди. Сёз ючюн, биз хапарын айтхан киши Малсюйген улу Мухтарны ыйыкъла бла, айла бла къурулушну юсюнден кетмей тургъанын айтадыла хоншула. Аллахха болсун махтау, бюгюн алайда аламат межгит сюеледи. Ичи, тышы да айбат, республикада аныча джарашхан межгит бек азды. Арбазында тренажёрлары-заты болгъан солуу парк да ачылыб, тийрени адамлары сабийле бла келиб зауукъланадыла.

Аны кибик Юбилейныйни джамагъат къабырларын да тыйыншлысыча джарашдыргъанды. Анда да танытханды Мухтар тирилигин. Межгитни къурулушу башланырны аллы бла уа, темир джолдан алайгъа дери эски тереклени томуруб, джол джанларын джарашдыргъандыла. Дагъыда аллай джумушла кёб этилгендиле. Эл турмуш бла джашагъан бу къыйыр шахар тийрени джумушу азмыды дейсе.

Юч сабийни атасыны, сегиз туудукъну къарт атасы Малсюйген улу Мухтарны уа кесини арбазында да джетишеди джумушу.

- Алкъын этиллик иш тийреде кёбдю, - дейди ол. - Школубуз, сёз ючюн, бек къолайсыз болумда турады. Мекямы гитчеди, арбазы тарды, спорт залы джокъду. 7 мингден аслам адам джашагъан, 700-ден аслам сабий болгъан тийреге тыйыншлы школ мекям эртде керек болуб турады. Ол къадар сабийден бюгюнлюкде бу школчукъда къуру 150 сабий окъуйду. Къалгъанла шахарны школларына барадыла. Иш этиб аланы джюрютген транспорт да джокъду. Садигибиз эсе, ол да эски мекямчыкъдады, барын да сыйындыралмайды. Бу оюмну тийреде къартланы советини члени болуб тургъан киши Дотдуланы Расул, тири джамагъат къуллукъчула, «Къарачай – алан халкъ» организацияны шахар бёлюмюню башчысы Батчаланы Манаф, аны исполкому члени Акъбайланы Анзор хаджи эмда башхала да айтадыла.

Тийрени хар керекли заты джарашды деб айтыр ючюн анда дагъыда фельдшер-акушер пункт, спорт майдан, спорт зал, опорный пункт, орта школ дегенча затла да керекдиле. Аны юсюнден юбилейныйчиле Черкесск шахарны башчыларына, «бизге не шахар тийреча къайгъырыгъыз неда энчи административ единица болургъа къоюгъуз», деб тарыгъа-тарыгъа эрикгенлерин билдиредиле.

- Этилир иш керти да кёбдю, алай а бюгюнлюкде барын да унутдургъан бир джарсыу барды – багуш. Тийрени къатында сыртны башына адамла не тюрлю хылымылыны да къуюб  тургъанлы ненча джыл болады. Юбилейныйчиле бла къалмай, шахарны башха джерлеринден  да келтиредиле бери юй багушларын. Аны да джел учуруб, тийрени башындан къуя береди. «Келтирмегиз багушну бери», деб къазауатыбыз тохтамайды. Тийрени орамларында, джыйын джанлыча, айланнган калак итле да джамагъатны джунчутур ючюн къалмайдыла, - деб къыйналгъанын билдиреди Малсюйген улу. Совет джыллада Мухтар кеси милицияда бёлек заманны ишлеген адамды, джорукъсузлукъ бла кюрешген къалай болгъанын кимден да иги биледи.

Юбилейныйни тири адамларыны бириди башында аты сагъынылгъан Дотдуланы Расул да. Бу сагъынылгъан джумушланы, этилген, энди этиллик ишлени ол да джик-джигине дери биледи…

Джетишмеген затла, къралыбызны хар бир джериндеча, Юбилейныйде да тюбей болурла, алай болса да, тюзюча айтсакъ,  бу арт сегиз джылда Черкесск шахарда да, саулай республикада да этилген ашхы ишле бек кёбдюле. КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашидни ол затлада къыйыны бек уллуду.

Малсюйгенланы Мухтарча, былайда атлары айтылгъан бирси кишилеча, тири, тынгысыз джюрекли адамла кърал, республика башчылагъа дагъан бола, джетишмеген затланы да тюзетирле, Ин Ша Аллах!

    Ёзденланы Якъуб.

 

 
{jcomments}