Мындан алда КъЧР-ни туризмни, курортланы эмда джаш тёлю политиканы министри Эрикгенланы Анзор Москвада бардырылгъан «Интурмаркет» деген XIV-чю турист кёрмючню ишине къошулгъанды. Ол анда Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини арасында туризмден келишиб ишлерге деб, кесамат этгенди.

«Шимал Кавказ федерал округну регионлары туризм джаны бла келишиб ишлерге нюзюр этиб, «Уллу чилле джол» деген маршрутну ачаргъа оноу этгендиле. Ол проектге кёре турист джол Шимал Кавказ федерал округну болгъан субъектлерини ичлери бла да ётерикди. Республиканы, крайны тамадалары ол проектни джашаугъа къалай кийирирге боллугъуну, ол хар регионда къалай барлыгъыны юсюнден сёлешгендиле. Аланы этген оюмларына джууукъ заманда къаралыб, андан сора проектге джашауда орун алдырыу башланныкъды», - дегенди Къарачай-Черкесияны Туризмден, курортла бла джаш тёлю политикадан министерствосуну турист-рекреацион комплекси бла курортларыны ёсюмюню бёлюмюню тамадасы Къанаматланы Хасан.

Ол айтхандан, «Чилле джол» деген проектни джашаугъа кийире, бизни министерство белгили курортланы «Бал чучхурланы», Гум-Башы ауушну, Доммайны, Архызны юслери бла баргъан маршрутну теджегенди.

Аны бла биргелей Къанамат улу, «Интурмаркет» деген XIV-чю турист кёрмючню тамалында ишни юсю бла уллу программа къуралгъанын айтханды.

Ол чертгенден, «Интурмаркет» кёрмючде субъектлени информацион стендлери болгъандыла. Алада хар регион кесини сейир турист джерлерин, маршрутларын, туристлеге къалай къаралгъанын, къонакъ юйлени башха затланы кёргюзгендиле.

КъЧР стендде кесини «Архыз» турист-рекреацион комплексин кёргюзгенди. Алай бла бизни республиканы джеринде  «Уллу чилле джол» деген регионла арасы турист маршрут барлыкъды.

 
{jcomments}