Бюгюн миллетни атын айтдыргъан адамланы ичинде фахмулу алимле, джазыучула, суратчыла, врачла, устазла, актёрла, политикле дагъыда башха санагъатланы келечилери бардыла. Аланы хар бири, джашауда энчи сокъмакъ салыб, кесини, миллетини эмда республикасыны атларын сый-махтау бла айтдырады.

Биз бюгюн аллай адамланы бирини юсюнден хапар айтыргъа излейбиз. Ол, джаш адам болгъанлыкъгъа, атын Къарачай-Черкесияда эмда андан тышында да кенг белгили этгенди.

Тоторкъулланы Ильясны джашы Ибрагимни тенглери аны атын иги бла сагъыныучандыла. Ол биргесине ишлегенлеге эмда биргесине джюрюгенлеге, аны бла тенглик тутханлагъа игилигин джукъдургъан адамды. «Игини игилиги джугъар» деб, халкъда бош айтылмайды. Ибрагим Къарачай-Черкес Республиканы Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосунда къуралгъан «Молодёжная биржа труда» деген республикан кърал бюджет учреждениени директоруну борчларын толтурады. Аны бла бирге Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутатыны болушчусуду.

Эм уллу джетишимине уа аны Эресей Федерацияны 10 эм иги джаш экономистини бири болгъанын санаргъа тыйыншлыды. Джаш экономистни сынгар Къарачай-Черкесияда къой эсенг, андан тышында да биледиле, сыйын кёредиле.

Тоторкъул улу Ставрополь крайны Ич ишлерини министерствосунда къуралгъан джамагъат советни члениди. Джамагъат ишлеге таукел къошулгъан таулу улан «Ассоциация гуманитарно-экономического развития Северного Кавказа» деген регионла арасы джамагъат организацияны Къарачай-Черкес бёлюмюню тамадасыды.

Кёб болмай «Къарачай-Черкес Республиканы джаш тёлюсюню бирлешлиги» деген биригиу къуралгъанды. Аны бир-бирин ангылагъан, ашхы джетишимлери бла атларын айтдыргъан джаш адамла къурагъандыла. Айхай да, аланы бириди Тоторкъулланы Ильясны джашы Ибрагим.

2018-чи джылны Ибрагим ашхы джетишимле бла тамамлагъанды. Ибрагимни башчылыгъы бла «Ты – предприниматель» деген федерал окъуу программа Къарачай-Черкесияда джашаугъа сингдирилгенди. Аны Эресей Федерацияда эм игилени бирине санагъандыла.

2018-чи джыл фахмулу экономист РАНХиГС-де «Развитие региональных команд» деген президент окъуу программаны тауусуб чыкъгъанды.

Тоторкъул улу башчылыкъ этген «Молодёжная биржа труда» РГБУ бла «Корпорация развития КЧР» АО биргелей къурагъан «Школа проектных менеджеров» деген проект «Премия Траектория» деб джаш тёлюню арасында баргъан эм иги практиклени ачыкълаугъа джораланнган Бютеуэресей конкурсда экинчи орунну алгъанды.

Алайды да, Тоторкъул улуну джаш тёлюню аллында баргъанланы сафларында атларгъа толу эркинлиги барды. Анга джашау джолда энтда уллу хорламла теджейбиз.

 
{jcomments}