Халкъыбызны онглу уланларыны бири Борлакъланы Абдулланы джашы Салисге быйыл 100 джыл толлукъ эди. Джерни къалынын, джукъасын да сезген таулу кишини ётген джолун бюгюннгю эмда келир тёлюлеге юлгюге айтырчады. ХХ-чы ёмюр халкъыбызгъа теджеген сынауланы барысындан да тыйыншлы ётюб, Борлакъ улу джашауда унутулмазча уллу энчи ыз къойгъанды.

Ол Къарачайны буруннгу эллерини бири Хурзукда туугъанды. Аны атасы бла анасы Борлакъланы Юсуфну джашы Абдулла бла аны юй бийчеси Тохчукъланы Бекирни къызы Байдымат ишни сюйген, аны неден да баш салгъан адамла болгъанлары себебли, аланы тепсилеринде туздам эркин болгъанды. Бу юйдегиде халкъыбызны бурундан келген адетлерин тутуугъа уллу эс бёлгендиле. «Адеб-намыс болмагъан джерде берекет да болмайды» деген айтыу алагъа джашау джорукъ болгъанды. Айхай да, ол затны ала сабийлерине бек гитчелей сингдириб башлагъандыла. Сегиз сабийни бири болуб ёсген Салис не тукъум ишден да артха турмагъанды, кесинден тамадаланы айтхан сёзлерин джерге тюшюрмегенди.
1932-чи джыл Борлакълары Уллу Къарачайдан Гитче Къарачайгъа кёчеди ле. Ючкекенде орналыб, кеси разылыкълары бла «Берекет» колхозгъа киредиле. Салис, школну тауусхандан сора, Къарачай зооветтехникумну ветеринария бёлюмюне киреди. (Бюгюннгю Первомайскеде аграр колледж).
1939-чу джыл аны джетишимли бошаб чыкъгъандан сора, аскер къуллукъгъа чакъырылады. Аскер къуллугъун ол Орёл аскер округну 7-чи атыучу ротасында башлайды. Арадан алты ай озгъандан сора билимли, тири таулу джашны Смоленскеде авиацион училищеге ашырадыла. Аны тамамлаб чыкъгъандан сора, Курск шахарда 51-чи авиацион полкда хауада флагманчы атыучу-радист болады.
Аскер бёлекни башчылары, таулу джашны мизамны-джорукъну къаты тутханына, айтылгъан джумушну тынгылы баджаргъанына ишексиз болуб, андан бара-баргъан заманда хайыр чыгъарын ангылаб, билимин ёсдюрюрге Саратовда Молотов атлы аскер-политика училищеге джибередиле.
Былайда да Борлакъ улу, кесине излемни къаты салыб, аскер юрениулени таукел бардырады, не тюрлю чурум-сылтау салыб кюрешселе да, къаджыкъмакълыгъыны кючю бла сынауладан бет джарыкълы болуб, аскер илмуну джолунда алгъа барады. Баш пилотажны хыйлалыкъларындан – петлядан, «бочкадан», штопордан, парашют бла хауа чунгургъа чынгаудан – алчыланы бири болуб ётеди.
Уллу Ата джурт къазауат башланыр кёзюуге Салис бишген лётчик эди – ол хауада самолёту бла, къуш тау ранлада учханча, уча эди. Фашист зорчула Ата джуртубузгъа чабхан хапар келгенлей, Борлакъ улу, биринчилени сафында хауагъа чыгъыб, джауну башы къайгъылы этеди. Айтыргъа, ол, уруш башланнганлай самолёту бла джыйырма кере кёкге чыгъыб, аскер борчун толтурады. Кёб да турмай ол къысха болджаллы курсланы тауусургъа атланады – Смоленскеде аскер-политика училищени авиацион факультетинде аланы бошаб, 709-чу авиаполкну авиаэскадрильясында комиссар болуб, фронтха къайтады. Кёб да бармагъанлай фахмулу ётгюр уланны 60-чы гвардиячы авиаполкну эскадрильясыны командирини политика джаны бла орунбасарына теджеледи.
Аскер лётчик сыйлы, алай а къыйын эмда джууаблы къуллукъду – ол джерде, кёкде да ишлейди. Кёкню джолларын, джерни джолларынча, билирге керек болады анга. Аны джашауу къоркъуулуду, хар учханы сайын кёкде джауну темир къанатлары бла тюбеширге боллугъун ангылайды. Ол тюбешиуню ахыры уа не бла бошаллыгъын билмейди. Ол себебден, лётчик болур ючюн, ётгюр джюрек эмда батыр акъыл керекдиле.
Борлакъ улу, абычар да, политрук да болгъаны себебли, джаш лётчикле бла юретиу-ангылатыу ишни таймаздан бардыргъанлай турады. Айхай да, Кюн батхан, Къыбыла-Кюн батхан, Къыбыла эмда Сталинград фронтланы къурамында болуб, джыл бла джарымны ичинде аскер борчну толтура хауагъа 150 кере чыкъгъан лётчикни сёзюне тынгылагъандыла, аны сыйын кёргендиле, ётгюрлюгюню аллында баш ийгендиле, Джуртха кертилигине, сёзю бла иши бир-бирин тутханына ажымсыз болгъандыла. Алайды, таулу лётчик Борлакъланы Салис тенглерине ашхы юлгю болгъанды, джаш къауум анга ушаргъа тырмашханды.
Бютюн да Салисни джигитлиги Сталинград ючюн баргъан сермешиулени кёзюуюнде белгили болгъанды. Ол кёкден фашист танклагъа от джангурну аяусуз къуйгъанды, аланы кюйдюрюб, башлары къайгъылы этиб, совет джаяу аскерлеге джол ачханды, фельдмаршал Паулюсну къуршоугъа эмда джесирге алыргъа тыйыншлы юлюшюн къошханды. Окъ-тоб атылгъандан джер бла кёк къара тубаннга бёлениб, кюндюз къара кечеге бурулуб, ит иесин танымагъан кёзюуледе да эсли лётчик, кёкде ишин айыбсыз баджарыб, самолётун джерге тюшюрюб тургъанды.
Джуртубузну фашист зорчуладан тазалар ючюн, джанын-къанын аямай кюрешген Борлакъланы Салис Къызыл Байракъны ордени эмда «Москваны къоруулагъаны ючюн», «Сталинградны къоруулагъаны ючюн» деген медалла бла саугъаланнганды.
Джауну артха ыхтырыб, аскерчиле алгъа уруб тебрейдиле. Бизни къралны киши хорлаялмазлыгъы ачыкъ болады – бу затха дуния бирден сагъаяды. Фронтла ишлерин джетишимли бардырыр ючюн, алагъа толу хазырлыкълары болгъан абычарла бла штабистле керек боладыла – алай бла игиледен эм игилени сайлаб, билимлерин ёсдюрюрге курслагъа джибериу башланады. Аланы бири, айхай да, Борлакъланы Салис эди. Ол Алма-Ата шахарда эвакуацияда тургъан харьковчу баш авиацион училищеге билимин ёсдюрюрге джибериледи. Аны бошагъандан сора ол, биринчи Белорус фронтха келиб, Шимал аскер къауумну 234-чю къырыучу авиадивизиясыны штабында оператив-тахса бёлюмню тамадасы болуб уруш этеди. Алай бла, Польшаны азатларгъа эмда Берлинни алыргъа къошулады.
Былайда бир затны чертерге тыйыншлыды. Борлакъланы Салис джигит лётчик, аскерге бек керекли адам болгъаны себебли, къарачай халкъны кёчюрюлгенине да къарамай, аны фронтда къоядыла. Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде аллай юлгюле алай кёб болмагъандыла.
Уллу Хорламгъа ие болгъандан сора эки кюнден Суворовну экинчи дараджалы ордени бла саугъаланнган 234-чю къырыучу авиацион Мозырьск дивизияны штабыны тамадасыны орунбасары подполковник Москвин Борлакъланы Абдулланы джашы Салисни кёзюулю кърал саугъагъа теджейди. Ол хазырлагъан документде былай джазылады: «Гвардии капитан Борлаков исполнял должность начальника оперативно-разведывательного отделения по оперативной части. За период проведения Померанской и Берлинской операций проявил себя грамотным штабным офицером, неутомимым в работе и точным в исполнении своих обязанностей. В период проведения операций выполнял задачи: доведение до частей боевых распоряжений и приказов и контроль за исполнением их, сбор боевых донесений и сведений о состоянии частей… Своей работой гвардии капитан Борлаков оказал существенную помощь командиру и штабу в управлении частями. Ол лично сам доводил до лётного состава наземную и воздушную обстановку и частыми поездками в полки осуществлял контроль за выполнением боевых приказов… За образцовую работу в штабе дивизии по обеспечению и осуществлению управления частями достоин награждения орденом Красной Звезды».
Алайды да, Къызыл Джулдузну орденине ие болгъан Борлакъ улуну саугъаларыны ичинде Ата джурт къазуатны 1-чи дараджалы ордени эмда «Варшаваны азатлагъаны ючюн», «1941-чи – 1945-чи джыллада Уллу Ата джурт къазауатда Германияны хорлагъаны ючюн», «Берлинни алгъаны ючюн» деген медалла да бардыла.
Байрамукъланы Халимат атлы кърал миллет библиотеканы директору Хапчаланы Салыхны башламчылыгъы бла «Они защищали Сталинград» деген китаб чыкъгъанды. Анда абычар Борлакъланы Салисни юсюнден да айтылады. Ол кесини уллу къралыны керти патриоту, аны ючюн джанын артха салмагъан, джауну сюрюб Берлиннге дери джетген джигит лётчик болгъаны чертиледи. Николай Тихоновну белгили назмусундан тизгинле келтириб бошайды аны юсюнден сёзюн Хапча улу: «Быллай адамладан этилселе чюйле, дунияда болмаз эдиле аладан кючлюле».
Джигитлени
ёсдюрген
мюлк башчы
Уллу Ата джурт къазауат бошалгъандан сора да Борлакъ улу джыл бла джарымны аскер къуллугъун бардырады. Германияда совет оккупацион аскерлени къурамында болады - 234-чю къырыучу авиадивизияны штабыны тамадасыны орунбасары къуллукъну баджарады. Аскер къуллугъун тамамлагъандан сора кёкюреги орденле бла медалладан толгъан джаш зор бла шам джуртундан кёчюрюлген халкъыны ызындан кетеди. Кесини эт джууукъ адамларын Къыргъыз ССР-ни Талас областыны Покровский районунда табады.
Салис былайда джашауда биринчи алгъан усталыгъы бла ишлейди - веттехник болуб Орта Азияда урунуу джолун башлайды. Билимли, кесине джол айыра билген тири джаш кёб да бармагъанлай Покровский районну ветеринар багъыу учреждениесине тамада болады. Салис, Къыргъызияда К.И. Скрябин атлы эл мюлк институтха кириб, аны да джетишимли тауусуб чыгъады. Андан сора Джамбул областда МТС-де баш зоотехник болуб ишлейди.
Аты аманнга чыкъгъан халкъны келечилери Орта Азия бла Къазахстанда комендантладан эркинликсиз бир элден бир элге да баралмагъандыла. Ол себебден уллу къуллукълада ишлегенле бек аз болгъандыла. Салис ишине тамам джанын салыб ишлегени бла кесине илинирге мадар бермегенди, кёчгюнчю халкъны адамларын аякълары бла тюртюрге юреннгенле аны къатына келелмегендиле, аны билиминден, джитилигинден артха юркгендиле. Не джаны бла да билимин ёсдюрюрге къаст этиб джашагъан, кёб окъугъан, кёб кюрешген Борлакъ улу эл мюлк ишни джик-джигине дери биледи. Ол затны биргесине ишлегенле, андан ёргерек тургъанла да ангылайдыла.
Насыбны джели уруб, кёчгюнчю миллетлеге джуртларына къайтыргъа эркинлик бериледи. Къарачай халкъ да, 14-джыллыкъ азабдан къутулуб, таурухлу тарих джуртуна къайтады. Ол кёзюуде КПСС-ни Къарачай-Черкес обкому, Джамбул областны парторганларына, КъЧАО-да эл мюлк ишни айнытыргъа Борлакъланы Салисни джиберликлерин излеб, тилек къагъыт джазады.
Борлакъ улу кюсеб тургъан тау джуртуна, къуш учханлай, учуб джетеди. Былайда да аны джангы урунуу сокъмагъы башланады. 1957-чи джыл алтотур (март) айны 21-де «Первомайский» совхозгъа баш зоотехник этиб саладыла.
Бир джылдан аны анга директор этедиле, атына да «Ючкекен» совхоз деб атайдыла. Сынамлы башчыны къайгъырыуу бла «Ючкекен» совхоз Къарачай-Черкес автоном областда эм ашхы мюлклени бирине саналыб турады. Анга шагъатлыкъ этген юлгюле да келтирейик. Эки джылны ичине тууар малны саны 1230-дан 7000-нге джетеди, къойланы саны 3278-ден 17000-нге ёседи.
Салис къурулуш ишлеге да уллу эс бёледи: 6 тууар мал орун, 12 къой орун, 4 тауукъ ферма, инкубатор ишлетеди. Мал аш хазырлау да баш орунда болады. Айтыргъа, бичен ишлеу 10 къатха, силос этиу да 6,5 кереге ёседиле. Ол затла кърал бла берилген планны артыгъы бла толтурургъа себеблик этедиле – сют бериу пландан эсе 3,5 кереге, эт бериу да пландан тышында 4 кереге аслам болады. Айтыргъа, Борлакъ улу эмда аны къолунда ишлегенле урунуу джигитликни юлгюсюн кёргюзедиле.
Джылдан артыкъ заманны Салис Первомайскеде орналгъан зооветтехникумда производство окъуугъа башчылыкъ этиб ишлейди, андан сора аны «Красновосточный» совхозгъа директор этиб саладыла.
Тюзюн айтыргъа, бу совхоз къарыусуз мюлклени тизиминде баргъанды, бир да ишексиз, кючлю, сынамлы адамны аны да аякъ юсюне салырын билиб теджегендиле бу къуллукъгъа. Ол да аланы ышанмакъларына керти болгъанын танытханды. Юч джыл бла джарымны ичине бу совхоз Гитче Къарачай районда эм иги мюлклени бирине бурулады.
«Ючкекен» совхозда уа хал аманнга айланады – районда эм уллу совхоз абыныб тебрейди. Оноу этиб, районну башчылары Салисни ызына къайтарадыла. Алай бла, Борлакъ улу биягъынлай «Ючкекен» совхозну къолгъа алады – былайда директор болуб пенсиягъа чыкъгъынчы турады.
«Ючкекен» сохвозгъа джангыдан «къанатла битедиле». Борлакъ улуну башчылыгъы бла аны аты райондан, областдан да озуб, бютеу Ставрополь крайгъа белгили болады. Борлакъ улу, урушда джау бла джигитча сермеширге юреннген адам, ишде да чырмауланы хорлаб, алгъа барыуну кесине борчха санагъанды – башха тюрлю джашай билмегенди. Аны бла бирге къолунда уруннганланы кёллерин кёлтюрюрге, ишге учундурургъа, хакъларын заманында табдырыргъа тыйыншлы кёргенди.
Заман бла тенг атларгъа кереклисин ол бир заманда да унутмагъанды – кеси билимин ёсдюрюрге излеген бла къалмай, совхозну парткомуну юсю бла къуралгъан экономика семинаргъа башчылыкъ этиб, кеси билгенни башхалагъа юретиб тургъанды. «Игини игилиги джугъар» дегенлей, аны бла ишлегенле хомухлукъдан, эринчекликден кенгде болгъандыла. Акъылман киши, кёзю джетгенлей, адамны болумун дженгил ангылагъанды.
Социалист Урунууну Джигити Байрамкъулланы Зухра кесини урунуу джолун къурулушда башлагъанды. Таулу къызны тири, болумлу болгъанын ангылаб, бир кюн Салис, анга тюбеб, къурулушну къой да, совхозда ийнек саууучу бол, дегенни айтады. Зухра юреннген ишинден кетерге излемесе да, Салис анга айтханын этдиргинчи тохтамайды. Арадан талай джыл ётерге Зухра бютеу крайгъа белгили ийнек саууучу болады, халкъыны атын айтдырыб, ишде ашхы джетишимлери ючюн «Социалист Урунууну Джигити» деген сыйлы атха ие болады. Зухра Ленинни, «Октябрь Революцияны» орденлери эмда «Хурмет Белгилиси» орден бла да саугъаланады. Ол СССР-ни Баш Советине депутат болуб эки кере сайланнганды, КПСС-ни XXV-чи съездини делегаты болгъанды. Бу мюлкде уруннган Къобанланы Хауа Ленинни, Урунууну Къызыл Байрагъыны, «Хурмет Белгиси» орденле бла саугъаланады, Профсоюзланы Бютеусоюз съездине делегат болуб сайланады. Бу мюлкню ишчиси Байрамукъланы Валентина СССР-ни Баш Советине депутатха теджеледи. Быладан сора да кёб адам уллу кърал саугъалагъа тыйыншлы боладыла.
Бу тукъум уллу джетишимлеге «Ючкекен» совхоз анга Борлакъланы Салис башчылыкъ этген джыллада джетгенди. Къарачай-Черкес автоном областда, Ставрополь крайда къой эсенг, дуниягъа айтылгъан Совет Союзда да быллай экинчи мюлк болгъанмыды дерчады. Алайды, башчы керти башчы болса, иш да аллына барады.
Быллай онглу адамла уруннган «Ючкекен» совхоз таймаздан крайны, областны Кёчюучю эмда Эсгериу байракълары бла саугъаланнганлай тургъанды. Аны бла да къалмай, ол тогъузунчу бешджыллыкъны эсеблерине кёре анга РСФСР-ни Министрлерини Советини эмда ВЦСПС-ни Эсгериу байрагъына ие болгъанды.
Борлакъланы Салис башчылыкъ этген джыллада «Ючкекен» совхоз ашарыкъ программаны таймаздан артыгъы бла баджарыб тургъанды. Чыгъарылгъан продукцияны кеси багъасы областда да, крайда да эм тёбенлени бири болгъанды. 10-чу бешджыллыкъны тёрт джылына (1976-чы-1979-чу дж.дж.) совхозгъа мелиуан сомгъа джууукъ хайыр тюшгенди. Ол заманлагъа кёре ол бек уллу ачха болгъанды.
1980-чы джыл башил (январь) айда Борлакъланы Салис пенсиягъа кетеди. «Ючкекен» совхозну кесини ызындан келгеннге аламат болумда къояды.
Анга шагъатлыкъ этеди Джаубаланы Аминатны «День республики» газетде 2018-чи джыл къыркъар (август) айны 23-де чыкъгъан статьясы. Анда былай джазылады: «Мен мюлкню приём-передача акты бла шагъырей болдум. Анга Борлакъланы Салис бла аны орнуна келген Х. Байрамукъ улу къол салыб тура эдиле. Башил айны аягъына мюлкде малны саны джазылыб эди. Мал аш (джазны аллы бла) маллагъа артыгъы бла джетерча эди: бичен – 3238 тонна, силос – 3990 тонна, мал ашагъан тамырла – 680 тонна, концентрациялы ашла – 148 тонна, ханс ун – 195 тонна…»
Бу юлгю «Ючкекен» совхозну башчысы Борлакъланы Салисни уллу адамлыгъын, тамблагъы кюнню сагъышын эте билгенин, ызындан келгеннге керти да джашнагъан мюлкню аманат этгенин кёргюзеди.
Миллетни
эсинде
джашарыкъды
Ол кёзюуде Къарачай-Черкес автоном область Ставрополь крайны къурамына киргенди.
Къарачай-Черкесияда къой эсенг, бютеу крайгъа да белгили мюлк башчыны пенсиягъа ашырыугъа аталгъан джыйылыугъа партияны крайкомуну биринчи секретары Всеволод Серафимович Мураховский да келгенди.
«Салис, сенде болмагъан орден бла медаль джокъду, аланы нек такъмагъанса кёкюрегинге?» - дегенди Мураховский.
«Мени кёкюрегим джулдузну сакълайды», - дегенди Салис да, накъырда этиб.
Мураховский анга керти кёлю бла былай айтханды: «Салис, билемисе, Социалист Урунууну Джигитлерин ёсдюрюб, аланы кёкюреклерине джулдузланы такъдыргъан, кесини кёкюрегине джулдузну такъдыргъандан эсе сыйлыды,  мийикди. Аллай огъурлу, халал адам болгъанынг ючюн бек сау бол».
Бу ашхы сёзлеге ие болгъан Борлакъ улу урунууда этген джетишимлери ючюн да талай кърал саугъагъа ие болгъанды – анга «Октябрь Революцияны», «Хурмет Белгиси» орденле эмда талай медаль берилгендиле.
Ёмюрюн ишлеб ашыргъан таулу киши пенсиягъа чыкъгъанында да, юйде олтуруб туралмагъанды. Ол районда ашарыкъ комбинатны директору болуб да эки джыл ишлейди. Андан кете туруб да, анга кёб джылы сёз айтыб ашырадыла. Эки джылны ичине анда да кёб ашхы зат этерге къолундан келеди – чыгъаргъан продукцияны санын, асыулулугъун да ёсдюреди.
Андан сора да, юйде олтуруб къалалмай, Госстрахны район бёлюмюне башчылыкъ этеди. Былайда да коллективни аллында тургъан борчну толтурур ючюн, адамланы бирикдириб, учундуруб ишлетеди. Бу ишден кетген заманда да акъылман таулугъа сый бериб ашырадыла.
Къазауатны отлу джоллары бла ётюб, халкъы бла бирге узакъ джуртлада къыйынлыкъ, сыныкълыкъ да чекген, урунууда да кесин аямагъан Салис, айхай да, не ташдан, не темирден ишленмеген эди – ол халкъны бир тюз, халал уруннган, кирсиз иннетли уланы эди. Ол себебден ауур джашау джолу аны саулугъуна кесини хетерсиз мухурун ургъан эди. Кёб ашхы умуту болуб, аланы да джашаугъа сингдирир акъылы болгъан Борлакъ улу 1987-чи джыл байрым (февраль) айда дуниядан кетеди. Белгили халкъ поэт, джырчы Семенланы Исмаил айтханлай, «умутла тау башында, аджалла имбашынгда» дегенча болады.
Адамны ким болгъаны аны ёлген кюнюнде белгили болады, деген уллу джангыллыкъ тюлдю. Къазауатны, урунууну да ветераны Борлакъланы Абдулланы джашы Салисни ахыр джолгъа ашырыргъа джыйылгъан миллетни учу-къыйыры кёрюнмегенди. Районда тилли къалгъанмыды, дерча джыйылгъан миллетден сора да областны районларындан, крайдан делегацияла келгендиле. Борлакълагъа келген бушуу телеграммаланы ичлеринде СССР-ни Министрлерини Советини Председателини биринчи орунбасарындан, Кърал агропромну председатели Всеволод Мураховскийден, аны эм иги тенглерини бири генерал-полковник Махаметланы Солтандан келген телеграммала да болгъандыла…
Махтаугъа, сыйгъа эмда юлгюге тыйыншлы джолну ётген джердешибизни энчи джашауу да ким да сукъланырча болгъанды. Юй бийчеси Тамара бла (Чотчаладан болгъанды) алты сабийни ёсдюрюб, джашауну кенг эмда тюз джолуна салгъанды. Бюгюнлюкде Тамара эмда аланы тюнгюч уланлары Къазий-Магомед дунияларын ауушдургъандыла, къалгъан сабийлери – юч къызлары бла эки джашлары сау-эсендиле.
Къызлары Айшат Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу устазыды, Надежда врачды, аны бла бирге медицина институтда да устаз болуб ишлейди. Светлана да врачды. Джашлары Борис, автоджол институтну тауусуб, Гитче Къарачай районда экология къуллукъгъа башчылыкъ этиб тургъанды. Билял эл мюлк институтну тауусханды, бюгюнлюкде табышлылыкъ иш бла кюрешеди.
Бюгюнлюкде Салис, сау болса, сёзсюз да, туудукъларына таза джюрекден къууанныкъ эди. Ала, ёсюб  джетиб, бирери бирер иш бла кюрешедиле – кими бизнесни, кими юристликни, кими врачлыкъны джолунда таукел барадыла.
Аны туудукъларындан туугъанла да биледиле аккалары халкъыбызны онглу, сыйлы адамларыны бири болгъанын. Ала, кеслерини аталары-аналары бла бирге барыб, аккаларыны Ючкекенни Белгили адамларыны аллеясында тагъылгъан суратыны къатына гокка хансла салыучандыла. Ким биледи, ёсюб джетселе, ала да, аныча онглу адамла болуб, Джуртубузгъа, халкъыбызгъа, къралыбызгъа ашхы къуллукъ этгенлери бла юлгюге да айтылырла.
Борлакъ улу бла джыйырма джылдан аслам заманны бирге ишлеген Алботланы Абук – «Красновосточный» совхозну алгъыннгы директору – Салисни юсюнден былай айтды: «Мен кёб джерде ишлегенме, кёб адамны кёргенме, алай а кесиме джашау устазгъа Борлакъланы Салисни санайма. Андан уллу адамлыгъы, андан уллу сыйы болгъаннга, андан ишин тынгылы баджаргъаннга кёз ачмагъанма. Ол болгъан джерде къуру да аны алгъа салыучан эдиле».
Борлакъланы Салисни аты миллетни эсинде ёмюрлеге джашарыкъды – аллай адамладыла халкъны ёзегин тутханла, атын иги бла айтдыргъанла, келлик тёлюлеге къыбылама болгъанла да. Онглу адамларына тыйыншлы сый бериу, аланы кёлтюрюу миллетни акъылманлыгъын, кючлюлюгюн, эслилигин кёргюзген шартды.
 
МАМЧУЛАНЫ Дина.
 
{jcomments}