Алтотур (март) айны 3-де КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид РФ-ны Правительствосуну Председателини орунбасары Александр Новак Шимал Кавказ федерал округну регионларыны социал-экономика болумларыны юсюнден бардыргъан кенгешине къошулгъанды.

Кенгешге къошулгъанланы арасында РФ-ны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Шимал Кавказны субъектлерини башчылары, федерал власть органланы келечилери да бар эдиле.

Александр Новак джыйылгъанланы округну регионларыны социал-экономика болумлары бла шагъырей этгенди. Тыйгъычла амалтын субъектлени экономикаларын бегитиуню хакъындан этиллик ишлени да сюзгендиле.

Александр Новак айтхандан, къралны Правительствосу экономикагъа болушлукъ этиу бла байламлы мадарла къурайды. РФ-ны Правительствосуну Председателини башчылыгъы бла санкцияланы заманында Эресейни экономикасыны деменгилилигин ёсдюрюуню хакъындан комиссия ишлеб башлагъанды. Ол адамлагъа, табышлылыкъгъа, промышленностха, социал санагъатны объектлерине болушлукъ этерикди.

«Финанс эмда фонд рынокланы ишлерин игилендириу, адамлагъа, гитче эмда орта табышлылыкъ бла кюрешгенлеге болушлукъ этиу комиссияны баш борчларыдыла. Аны бла байламлы федерал законну проекти джарашдырылыб, Кърал Думагъа джиберилгенди. Анга кёб турмай къараллыкъды.

Ол законну юсюнден толуракъ хапар айтыргъа излейме. Правительствогъа бюгюннгю болумда къуралгъан тюрлениулеге терк эс бёлюрча эркинлик бериледи. Адамланы социал джаны бла джакълауну, промышленностха, эл мюлк товарла чыгъаргъанлагъа кёлтюргючлюк этиуну, льгота халда кредит бериуню мадарлары да белгиленедиле. Къралыбызда инвестицион проектлени дараджасын ёсдюрюу иш мындан ары да барлыкъды. Ол закон бла байламлы Налог кодексге магъаналы тюрлениуле кийирилликдиле», - дегенди Александр Новак.

Ол чертгенден, министерстволаны, толтуруучу властны федерал органларыны тамалында болумну эсебде тутхан оператив штабла кече-кюн да ишлейдиле. Санагъатлагъа болушлукъ этиуню мадарларын теджеу да оператив штабланы баш борчларыны бириди.

Александр Новак айтханнга кёре, аллай оператив штабланы къурау РФ-ны Правительствосуна ШКФО-ну регионларында экономиканы болгъан санагъатларында болумну кёз туурада тутар мадар береди. Ол иш бир къауум къралла Эресейге санкцияла салгъанлары амалтын экономиканы тыйыншлы дараджагъа чыгъарыр муратда этилгенди.

«Банк системагъа, тыш къраллагъа джукъ сатыугъа (экспорт), транспортха, тыш къралладан технологияла сатыб алыугъа санкцияла салыннгандыла. Правительство аны бла байламлы кёзюу-кёзюу мадарла къурайды.

Регионладан келген информацияны автомат халда ишлеген «Управление» деген кърал система джыяды. Шимал Кавказны регионлары да ол системаны информациядан толтурургъа, болушлукъ мадарла теджерге тири къошулургъа керекдиле», - дегенди РФ-ны вице-премьери.

Ол айтхандан, регионал бюджетледен этилген джоюмланы мониторинги да бардырыллыкъды. Регионла социал борчланы, кърал эмда муниципал контрактланы хакъындан борчланы да заманында толтурургъа керекдиле.

«Адамлагъа амалсыз керек товарланы багъалары къаллай бирге ёсгенлерин эсебде тутаргъа тыйыншлыды. Ол ишде къурулуш санагъатха айырыб эс бёлюрге керекди. Шимал Кавказда туризм, саулукъ сакълау, эл мюлк, промышленность, къурулуш, транспорт санагъатланы ёсюм алыр кючлери уллуду.

Белгиленнген борчланы толтурур эмда экономиканы сакълар ючюн регионланы башчылары инфляцияны дараджасына, ишсизликге, бюджетге къаллай бир хайыр тюшгенине, инвестициялагъа, табышлылыкъ бла кюрешгенлеге кёлтюргючлюк этиуге, урунуу рынокга, къралны ичинде чыгъарылгъан продукциягъа аслам эс бёлюрге керекдиле. Аны бла бирге ШКФО-да уллу проектлени толтуруу ишле да терен бардырылсала дурусду. Ол проектле джетишимли толтурулсала, инвестицияланы саны, производство, адамланы хайырлары ёсерикдиле», - дегенди Александр Новак.

РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Юрий Чайка да къралыбызгъа салыннган тыйгъычланы кёзюуюнде экономика болумну игилендирир ючюн биригиб ишлерге кереклисин чертгенди.

«Биз экономикагъа ёсюм алдырабыз, предприятиеле къурайбыз, продукция чыгъарабыз, туристлеге къонакъбайлыкъ этебиз. Арт джыллада пандемияны кёзюуюнде да Шимал Кавказны регионларыны ёсюмюню баш кёргюзюмлери деменгилидиле эмда ёсюмню джолунда барадыла. Регионланы алларында тургъан джумушланы баджарыргъа кесими джанымдан болушлукъ этерге хазырма», - деб къошханды Юрий Чайка.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид кесини сёзюнде тыш къралла салгъан тыйгъычладан къутулур ючюн болгъан кючлени бирикдириб, ала бла тыйыншлысыча хайырланыргъа кереклисин чертгенди.

«Ол муратха джетер нюзюр бла ишибизни бардырлыкъбыз», - дегенди ол.

Регионну Башчысы чертгенден, бюгюнлюкде Къарачай-Черкесияда экономиканы хакъындан Оператив штаб ишлейди. Урунуу рынокда болумгъа къаралады, товарланы эмда джумушланы (услуга) багъалары эсебде турады, регионну предприятиелеринде финанс болумну мониторинги бардырылады, айлыкъ тёлеуде борчла болгъанлары бла къалгъанлары эсебленеди. Темрез улу айтханнга кёре, республикада айлыкъ, социал болушлукъ этиу бла байламлы борчла заманында толусу бла толтуруладыла, банкла кереклисича ишлейдиле. Табышлылыкъ бла кюрешгенлеге болушлукъ этиуню мадарларына къарала турады.

 
{jcomments}