Комсомолну къуралгъанына 100 джыл толду. Тарихде белгилисича, 1918-чи джыл аууз-герги (октябрь) айны 29-да Эресейни элчи эмда шахарчы джаш тёлюсю, биригиб, съезд бардыргъанды. Анда бютеу къралыбызны джаш тёлюсюню коммунист союзу къуралгъанын белгилегендиле.

Къарачай-Черкесде уа  1922-чи джыл алчы таулу джашла бла къызла область организациясын къурагъандыла.

Ётген ёмюрню ал сюреминден башлаб, ВЛКСМ, джаш адамланы ашхы ишлеге кёллендириб, джигерликге, джетишимлеге учундуруб тургъанды. Къралыбызны тарихинде ол бек ариу ачыкъланыбды. Комсомолчула  къралда бардырылгъан эм уллу къурушлада уруннгандыла. Къазауатны кёзюуюнде урушлада ала, ал сафлада сермешиб, уллу джигитлик кёргюзгендиле. Джуртубузгъа чабхан душманла «комсомолчу» деген сёзню кесинден огъуна илгеннгендиле.

Айтылгъан стахановчуладан да кёбле комсомолчула болгъандыла. Окъууда да алчылыкъгъа комсомолну келечилери чыкъгъандыла.

Аны эсге ала, Къарачай-Черкесияны комсомолчуларыны бютеу тёлюлерини этген ашхы ишлерине сый бериб, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ВЛКСМ-ни 100-джыллыгъын  КъЧР-де да мийик дараджада белгилерге бегим этген эди. Алай бла  республикабыз  комсомолну 100-джыллыкъ юбилейине атаб уллу, джарыкъ байрам этгенди.

Аууз-герги айны 29-да республиканы Къууанч къаласына алгъыннгы комсомолчуладан 1000-нге джууукъ адам келген эди. Аланы барысы да, Къурау комитет  комсомолну юбилей значокларын саугъагъа бергенинде, онгсунуб, кёкюреклерине такъдыла. Ма алай джарыкъ халда башланды ВЛКСМ-ни 100-джыллыкъ къууанчына аталгъан джыйылыу.

Анда Къарачай-Черкес комсомол организация къалай къуралгъаныны, аны келечилери къаллай джигитликле, джетишимле этгенлерини юслеринден айтыб, алгъынладача, республикабызны ВЛКСМ-ни Къызыл байрагъын да сахнагъа къууанч халда чыгъардыла.

Къууанчны уа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид ачды. Ол, комсомолчуланы кёбюсю джыйылыугъа келгенлерин билдириб, аланы барына да бюсюреу-сыпас этиб сёлешди. Этген джигитликлерини, урунууда джетишимлерини юслеринден хапар айтды. Бютеу республиканы джамагъатыны атындан аланы эмда алгъыннгы комсомолчуланы барын байрамлары бла алгъышлаб, кёб игиликле теджеди. Бусагъатда да ёсюб келген тёлюлеге ол замандагъы комсомолчуланы джашаулары юлгю болгъанларын чертди. Комсомол бирлешликни ветеранларын «Комсомольская слава» деген сыйлы белгиле бла да саугъалады. Биринчи бу сыйлы саугъаны КъЧР-ни Башчысы Темрез улу Къарачай-Черкесияны комсомол организациясына 1980-чы джыллада башчылыкъ этиб тургъан Къаракетланы Муратха берди.

Башында чертгенибизча, комсомол организацияны келечилери къралыбызны эмда республикабызны эм къыйын ишлеринде къуллукъ этгендиле. Ала халкъ мюлкде бет джарыкълы уруннгандыла. Комсомолчула ишлеген объектле, Уллу Ставрополь каналны, Шимал Кавказда эм уллу цемент заводну, Невинномысскеде «Азот» комбинатны, Ставрополда ГРЭС-ни дагъыда башха предприятиелени бюгюнлюкде да бютеу регионну экономикасыны ёсюмюнде уллу магъаналары бардыла. Алай бла алада эмда башха мюлкледе махтау бла ишлеген, шохлукъну, джарашыулукъну бегитген комсомолну ветеранларына разылыкъларын билдире, аланы «Комсомольская слава» деген сыйлы белгиле бла саугъаладыла.

Байрамда «Комсомолгъа - 100 джыл» деген халкъла арасы къурау комитетни бу сыйлы саугъасына республикабызны Башчысы Темрезланы Рашид тыйыншлы болду.

Комсомолну 100-джыллыгъына аталгъан къууанчына КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Председетали Иванов Александр эмда республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан да къошулгъан эдиле. Ала комсомолчуланы байрамлары бла алгъышладыла. Байрамда дагъыда уллу джетишимлеге джетген кёб комсомолчуну КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну Президиумуну Хурмет грамоталары бла саугъаладыла.

Къууанч джыйылыуда республикабызны джырчылары эмда тепсеучюлери, школланы сохталары концерт кёргюздюле. Анда белгили джырчыла, комсомолгъа аталгъан, миллет сюйген джырланы джырлаб, джыйылгъанланы къууандырдыла.

 

 Джанкёзланы Марина.

 
{jcomments}