Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты! Барыгъызны да кърал байрам бла – Халкъланы биригиулерини кюню бла – таза джюрекден исси алгъышлайбыз!

1612-чи джыл бизни къралыбызны джазыуу этилген джыл болады. Ол джыл Минин бла Пожарский башчылыкъ этген дружина Москваны поляк оккупантладан тазалайдыла. Халкъны джигитлиги Эресейни бирикген уллу эмда кючлю кърал болуруна себеблик этеди.

Хорлам тюрлю-тюрлю динлени, миллетлени, тукъумланы бирикдиреди. Эресейчилени джигитликлери, бирикмекликлери бла Ата джуртну сюйгенлери халкъны не къыйын сынаудан да сый бла ётерине кюч-къарыу бередиле. 

Бюгюн биз башчылыгъыны эм сыйлы борчу сабийлени тамблаларына, абадан тёлюню джашауун иги этерге, халкъны  иннет-тин халисин, рахатлыгъы бла келишмеклигин сакълау болгъан, ёсе, бегий баргъан Эресейде джашайбыз.

Граждан бирликни сакълауну, абаданларыбызны, Уллу Ата джурт къазауатны биз барыбыз да багъалатхан ветеранларыны урунуу эмда аскер джигитликлерин, унутмай, эсде тутууну, къралыбызны сюерге хар заманда аладан юрениб турууну къаллай уллу магъанасы болгъанын биз барыбыз да бек иги билебиз, ол затда аладан юлгю алгъанлай да турабыз.

Миллетле эмда динле арасы келишмеклик Къарачай-Черкесияны эм уллу хорламларыны бириди. Бизни урунууну сюйген акъылман адамларыбыз тамблаларына ышаныб къарайдыла, республикада граждан рахатлыкъ сакъланырына, аны социал-экономика ёсюмюне кеслерини юлюшлерин къошадыла.

Бу байрам кюн Къарачай-Черкесияны адамларына таза джюрекден кючлю саулукъ, насыб, узакъ ёмюр, рахатлыкъ эмда ашхылыкъла теджейбиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы

Темрезланы Рашид 

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ

Джыйылыууну (Парламентини) Председатели

Иванов Александр

    Къарачай-Черкес Республиканы

Правительствосуну Председатели

Озов Аслан. 

 
{jcomments}