Къарачай-Черкесияда динле бир-бирлери бла келишмекликде, джарашыулукъда джашайдыла. Аллахха шукур, не аз да аланы араларында тарт-соз джюрюмейди. Ол келишмекликни андан ары бегитир ючюн не этерге керекди?

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Муслиманланы республикан  дин управлениелерини къадысы, Дружба элни имамы Катчиланы Ибрахим хаджи мындан алда болгъан тюбешиулеринде ол сорууну джууабы бла байламлы ишлени сюзгендиле.

Сёзден, джаш тёлюню ариу халиге юретиу джаны бла Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениеси бардыргъан ишлеге, аланы ичинде джаш адамлагъа дин билим бериуню мадарлары бла амалларына къарагъандыла.

Темрезланы Рашид республикада динле арасы байламлылыкъланы ёсдюрюуде Къарачай-Черкесияда  Муслиман дин управлениеге айырылыб уллу борч салыннганын чертгенди. Катчиланы Ибрахим хаджиге, аны юсю бла Дин управлениеге да Къарачай-Черкесияда адетли муслиман  шартланы  джаяргъа юлюш къошуб тургъаны ючюн джюрек разылыгъын билдиргенди.  Республиканы Башчысы айтхандан, ала кёб миллетли Къарачай-Черкесияны бирикдирирге, джарашыулукъну орнатыб турургъа болушадыла.

Тюбешиуню кёзюуюнде Катчиланы Ибрахим хаджи, дружбачыланы анга этген аманатларын толтура, элде джангы школ ишлеуню юсюнден тилегин да айтханды. Анда школ тарлыкъ этгени амалтын, дегенди Ибрахим хаджи, элчи сабийле республикан аралыкъны школларына джюрюб окъургъа керек боладыла. Алай джюрюб окъумакълыкъ а бир къауумлагъа къыйын тийеди.

Темрезланы Рашид да, айтылгъанны тюзге санаб, Дружба элде джангы школ ишлетирге оноу этгенди. Ол школ элчи сабийлени барын да орунла бла баджаргъан, заманны излемине келишген окъуу юй боллукъду.

 
{jcomments}