Къарачай-Черкесия, Адыгея, Къабарты-Малкъар, эртдеден бери да бир-бирлери бла къарнаш шохлукъда джашагъанлай, араларында тюрлю-тюрлю иш джюрютюуле бардыргъанлай келедиле. Ол иш джюрютюуле алагъа тюрлю-тюрлю санагъатлада алгъа барыргъа, ёсерге, кенгерирге болушханлай да турадыла.

Аны бла да къалмай, ала бу юч республикада джашагъан къарнаш миллетлени бир-бирлерине ары дериден да бек джууукълашдырадыла. Аны себебли    Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны башчылары Темрезланы Рашид, Кумпилов Мурат, Коков Казбек, Майкопда тюбешиб, бу  юч республиканы араларында байламлылыкъланы андан ары бардырыу бла аланы кенгертиуню джолларын сюзгендиле. Тюбешиуге ала бла бирге Къарачай-Черкесияны, Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны толтуруучу властлары бла администрацияларыны келечилери да баргъандыла. Къарачай-Черкес Республиканы делегациясыны къурамына КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан бла республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы Озов Мурат киргендиле.

Адыгеяны Башчысы Кумпилов Мурат, тюбешиуню ача, къонакълагъа хошкелди айтханды. Андан сора юч арада иш джюрютюулени  баш джолларын белгилеб сёлешгенди.

«Бюгюн биз бютеу кърал дараджада иш джюрютюулени кенгертиуню бусагъатхы заман бла байламлы джангы эмда тамблабызгъа керекли  джолларын теджерге хазырбыз. Сёзден, математика джаны бла билим бериуню джолун теджерге, алай бла  Адыгеяда КъМР бла КъЧР-ни фахмулу сабийлерин  окъутуб, аладан керекли  устала хазырларча этерге. Аны кибик биз кесибизни билимибиз бла усталыгъыбызны регионларыбызны социал-экономика ёсюмлерини, цифралы экономиканы, инновацион ишлерибизни, илму бла производствону байламлыкъларыны  прогнозларын белгилерге, бирикдирирге да  хазырбыз», - дегенди ол.

Арт кёзюуде бизни юч республиканы араларында экономика, маданият байламлылыкъла иги джарашдырылгъандыла, тюрлю-тюрлю санагъатлада узакъ болджаллы иш джюрютюуле бардырыуну юсюнден кескин эмда этимли келишиуле этилгендиле. Аланы юслеринден айта, Темрезланы Рашид: «Бизни республикаларыбызда бирчалыкъла кёбдюле. Аны бла бирге бизни хар республикабызны ол неда бу санагъатында бирсиледе болмагъан джетишимле да бардыла. Алайды да, юлгюге келтириб айтыр затларыбыз да аз тюлдюле. Къарачай-Черкесияда, Адыгеяда, Къабарты-Малкъарда джаш тёлю политикагъа, джаш тёлю джамагъат организацияланы бир-бирлери бла ишлеулерине айырыб уллу эс бёле,  биз мындан ары кёзюуде да экономика эмда шохлукъ иш джюрютюулерибизни ёсдюре барлыкъбыз. Ол ишле бек магъаналы ишледиле. Аны кибик биз чыгъармачылыкъ, илму-техника интеллигенцияны келечилерини араларында бардырылгъан иш джюрютюулени да бек магъаналы ишлеге санайбыз. Ол джаны бла да тыйыншлы иш бардырыб турлукъбуз», - дегенди.

Къарачай-Черкесияны Башчысы  бардырыла тургъан тюбешиу ол иш джюрютюулени джангы дараджагъа чыгъарыуну, аланы хайыр бериулерин ёсдюрюуню ал атламлары боллугъуна ышаннганын билдиргенди. Аны бла бирге ол 2022-чи джыл Къарачай-Черкесия, Къабарты-Малкъар, Адыгея къуралгъанлы 100 джыл толгъаныны къууанчын этиу бла байламлы бардырыргъа белгиленнген ишле бу юч республиканы араларында къарнаш байламлыкъланы андан ары ёсдюрюрге болушурукъларын чертгенди. Аны ол магъанасыны юсюнден юбилейни белгилеуню хакъындан РФ-ны Президенти  Путин Владимир къол салгъан указда да айтылады.

Темрезланы Рашид юч республиканы келир тюбешюулерин Къарачай-Черкесияда бардырыргъа теджегенди.

Къабарты-Малкъарны Башчысыны орнун толтургъан Коков Казбек айтхандан, Къарачай-Черкес, Къабарты-Малкъар, Адыгея республикалада бирчалыкъ эм кёб санагъат маданиятды. Ол себебден бу юч республиканы араларында бардырылгъан иш джюрютюулени ичинде  баш орунну да маданият байламлылыкъла алыргъа керекдиле.

Коков Казбек андан сора кадрланы джангыдан окъутуу бла аланы джангы усталыкълагъа юретиуню программаларын толтурууну, саулукъну  багъыу бла профилактика ишлени игилендириуню, джаш тёлю организацияла бла байламлылыкъны кючейтиуню уллу магъаналары болгъанларында тохтаб да сёлешгенди. Кёб тюрлю ойлашдыргъан оюмла да айтханды. 

Майкопда заманларында Темрезланы Рашид, Коков Казбек,  Кумпилов Мурат Адыгеяны алгъыннгы башчылары Джаримов Аслан бла эмда Тхакушинов Аслан бла да тюбешгендиле. Ол тюбешиуню кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны Башчысы бу юч республика кёб джылланы узакълыкъларына къарнаш шохлукъну тутуб келгенлерин, ол халилери алагъа политикада болсун, экономикада болсун, не тюрлю къыйын ишни  да тынч толтурургъа онг бериб келгенлерин разы болуб чертгенди. «Эм аламаты уа, - дегенди ол, - къарнаш иш джюрютюуле адамлагъа бир-бири адетлерин, джашау халилерин багъалатыргъа, халкъланы абадан тёлюлерини сынамларын бирлеринден бирлерине бере барыргъа юретгендиле. Аны алайлыгъын биз – бусагъатны тёлюлери - хар кюндеги джашауубузда да кёрюб турабыз».

 
{jcomments}