Къарачай-Черкесияны адамлары, Керчь шахарда ажымлы ёлгенлени эсге тюшюре, алагъа атаб Черкесскеде Джигитлени Аллеясында гокка хансла салдыла. Анга КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Правительствону Председатели Аслан Озов, республиканы Башчысыны эмда Правительствону Администрациясыны къуллукъчулары, депутатла, джамагъат бирлешликлени, политика партияланы, школланы келечилери келген эдиле.

Керчде 21 адам ажымлы ёлгенлерин, 50 адам да джаралы болгъанларын эсигизге салабыз. Бу къыйынлыкъ политехника колледжде болгъанды. Студентлени бири, шкок бла атыб, адамланы ёлтюргенди, андан сора заведениеде бомбача бир затны да атылтханды. Бу аманлыкъланы этген артда кеси-кесин да уруб къойгъанды.

Джарым айрымканда джашагъанлагъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид къайгъы сёз бергенди. «Кърым Республиканы Башчысы Сергей Аксёновгъа, джарым айрымканда джашагъанланы барына да Керчь политехника колледжде ачыгъанлагъа бек къыйналгъаныбызны билдиреме.

Аланы эт адамлары, джууукълары къалай бушуу этгенлерин, ачыгъанларын ангылайбыз. Къарачай-Черкесияны джамагъатыны, кесими атымдан да ажымлы ёлгенлени юйдегилерине тёзюмлюлюк, джюрек сабырлыкъ, джаралы болгъанлагъа да къысха заманны ичинде аякъ юсюне минерча къарыу теджейме. Бизни джаныбыздан болушлукъ керек болса, аны этерге хазыр болгъаныбызны да билдиреме», - деб джазгъанды Темрезланы Рашид.

 

 

 
{jcomments}