КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла КъМР-ни Башчысыны борчларын толтургъан Коков Казбек 2019-чу джылны Къарачай-Черкес Республиканы Къабарты-Малкъарда, Къабарты-Малкъар Республиканы Къарачай-Черкесияда джылы этиуню юсюнден указ алгъандыла.

Ала анга къол салгъан заманда алайда Къарачай-Черкесияны  Башчысыны биргесине КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр эмда КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан да болгъандыла.

«Биз этген келишиу бизни эки республикабызны экономика, социал эмда маданият иш джюрютюулерин ёсдюрлюгюне мен толу ийнанама. Эм магъаналысы уа ол бизни эртдеден бери бир-бирлери бла къысха байламлы болуб келген халкъларыбызны андан да джууукъ этерикди; арада къарнашлыкъ иш джюрютюулерибизни кенгертирикди. Аны бла да къалмай, бизни джаш тёлю джамагъат организацияларыбызны бир-бирлери бла байламлылыкъларын да ёсдюрлюкдю. Джаш тёлюню мындан ары иш джюрютюулери бла бизни республикаларыбызны келир заманлары да биз бюгюн аны излемине къалай эс бёлгенибизге кёре боллукъду»,- дегенди Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, указгъа къол салгъан заманда.

Ол, эки къарнаш республиканы бир-биринде бардырлыкъ джыллары бизни халкъларыбызны ары дериден да бек бирикдирликлерин айта, аланы Къарачай-Черкесия бла Къабарты-Малкъарны араларында иш джюрютюулени ёсдюрюуге джангы мадарла ачарыкъларын, бу эки регионда джашагъан миллетлени адетлерин, адеблерин, маданиятларын сакъларгъа эмда аланы андан ары бегитирге болушурукъларын айырыб чертгенди.

Аны бла бирге Темрезланы Рашид, Коков Казбекни Эресей Федерацияны Президенти В. Путин Къабарты-Малкъаргъа башчылыкъ этерге теджеб, уллу ышанмакълыкъ билдиргени бла да джылы алгъышлагъанды.

"Алай бла аны бойнуна бек уллу эмда бек джууаблы борч салыннганды: ол аллыбызда кёзюуде республиканы ёсюмню джангы дараджасына чыгъарыргъа керекди», - дегенди КъЧР-ни Башчысы.

Коков Казбек да, ала алгъан указны кючюнден Шимал Кавказны эки къарнаш республикасыны араларында иш джюрютюуле андан ары барлыкъларына эмда джангы ёсюм аллыкъларына, шохлукъ ёсерине ышаннганын билдире: «Къабарты-Малкъар бла Къарачай-Черкесияны маданиятларында бирча затла кёбдюле. Алада бизни республикаларыбызны бирикдирген затла да кёбдюле. Тиллери, адетлери, адеблери - ма быладыла ала. Бизни халкъларыбызны бирикдирген эмда аланы араларында шохлукъ бла къарнашлыкъны бегитген затла да ма аладыла. Биз – Рашид Бориспиевич бла мен да - ол джаны бла, алай демеклик Маданият джаны бла, не къадар кёб иш бардырыргъа келишгенбиз. Бардырыб да турлукъбуз. Аны себеби бюгюн маданиятны юсю бла шохлукъ бла къарнашлыкъны ишлерин тохтаусуз бардырыб турууну айырылыб уллу магъанасы барды», - дегенди.

 
{jcomments}