Бу кюнледе Чечен Республика ара шахары Грозныйни 200-джыллыгъын белгилегенди.

Ол байрамны къууанчын этерге келген сыйлы къонакъланы ичинде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Президенти В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси А. Матовников, РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри С. Чеботарев, РФ-ны физкультура бла спортну юсюнден министри П. Колобков, Эресейни субъектлерини башчылары, РФ-ны Федерация Советини, Кърал Думасыны членлери да болгъандыла.

Грозный шахар, кесини 200-джыллыкъ юбилейине джангырыб, айбат тюрсюн алыб тюбегенди. Бу арт айлада аны 500-ге джууукъ арбазы ариу джарашдырылгъанды; джангы площадкала, скверле, паркла ачылгъандыла; проспектлерине, бульварларына, орамларына реконструкция этилгенди; кёб джери гокка хансла бла джасалгъандыла.

Къууанч башланырны аллы бла «Аскер махтауну шахары» деген стелагъа гокка хансла салыннгандыла. Андан сора, Кадыров Рамзан Грозныйни байрагъын флагштокда ёрге кёлтюреди да, байрамны къууанчы официал халда ачылады. Къууанчны башлай республиканы Башчысы Кадыров Рамзан: «Бюгюн биз кёб джылны узагъына сакълагъан кюн джетди. Бютеу Чечен Республика, бютеу Эресей эм уллу, эм джарыкъ байрамларыны бирин - Грозный шахарны юбилейин - белгилейди. Быллай иш тарихни бир заманында да болмагъанды. Республиканы ара шахары толусу бла оюлуб эди, не бир сау юй, не бир сау джол къалмагъан эди. Къысха заманны ичинде биз, он миллионла бла тонна ууалгъан бетонну, кирпични тышына чыгъарыб, Джерни эм ариу шахарын джангыдан ишлегенбиз. Аллай уллу джигитлик этгенди чечен халкъ Эресейни Президенти В. Путинни джакълыгъы бла. Эсигизге салыргъа излейме: шахар джангыдан бизни биринчи Президентибиз, Эресейни Джигити Кадыров Ахмат хаджини энчи къайгъырыуу бла джигитлигини тамалында ишленнгенди», - дейди.

Ол, республиканы адамларын байрам бла исси алгъышлаб, алагъа джангы джетишимле эмда ашхылыкъла, саулукъ-эсенлик теджейди.

Андан сора А. Матовников сёз алады. «Мен бюгюн былайда, Грозныйде, болгъаныма бек къууанама. Бу шахар хар заманда Эресейни къыбыла джанында аскер махтауну шахары болуб келгенди. Аны биз бир заманда да унутмазлыкъ къыйын заманлары да болгъандыла. Алай а чечен халкъ республиканы тюзлюкчю башчылары бла бирге толтуруллугъуна кёбле ийнанмагъан фикирге - ЧР-ни биринчи Президенти, Эресейни Джигити Кадыров Ахмат хаджи этген муратха - джетгенди. Ол уллу хорламды. Алай бла сиз, онбир джылгъа къуру Грозный бла къалмай, бютеу Чечен Республиканы джангыдан ишлегенсиз. Аны ючюн сиз махтаугъа тыйыншлысыз», - дейди ол.

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйни 200-джыллыкъ юбилейи белгиленнген заманда Гокка хансланы паркында 200 джаш бла къыз джангы юйдегиле къурагъанларына атаб некях этдириу байрам болады; шахарны ара майданында юбилейге аталыб уллу концерт къуралады; Уллу Ата джурт къазауатны айтылгъан танкисти Маташ Мазаевни бюстун ачыуну къууанчы этиледи.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Кавказны халкъларыны маданиятлары бла спортларыны фестивалын къууанч халда джаба, Чеченни адамларын сюйген шахарлары Грозныйни 200-джыллыкъ юбилейи бла эмда ЧР-ни Башчысы Кадыров Рамзанны туугъан кюню бла джылы алгъышлайды.

«Грозный къыйын тарихли аламат шахарды. Ол – аскер махтауну шахары - къазауат баргъан къыйын заманлада Ата джуртну джигит къоруулагъан мингле бла ётгюр уланла ёсдюргенди. Арадан алай кёб заман ётмегени себебли мында болгъан къыйынлыкъла бла ачлыкъ-джаланнгачлыкъ алкъын унутулуб бошамагъандыла. Шахарны оюлгъан орамлары да кёз аллыбызда турадыла. Алай а, бир игиси, халкъ Чечен Республиканы биринчи Президенти, Эресейни Джигити Кадыров Ахмат хаджини юсю бла ЧР-ни онглу адамларыны, таб эмда фахмулу башчылыгъы бла ол къыйынлыкъланы онглаб, республиканы, шахарны да сакълагъанды, аланы джангыдан да ишлегенди. Аны себебли энди Грозный алгъындан да ариу, алгъындан да деменгили шахар болгъанды. Бюгюн ЧР-ни Башчысы, Эресейни Джигити, мени къарнашым Кадыров Рамзан, атасыны джолу бла бара, республикасын, бизни уллу Эресейни андан ары ёсдюрюр ючюн къаджыкъмай кюрешеди», - дейди ол. Шахарны 200-джыллыгъына аталыб «Грозный-сити» деген мийик комплексни джай амфитеатрында уллу концерт болады. Анга къараргъа мингле бла адамла келедиле. А. Матовников, аланы алларына чыгъыб, Эресей Федерацияны Президенти В. Путинни Грозныйни 200-джыллыгъы бла байламлы джиберген алгъышлауун окъуйду.

«Сизни шахарыгъыз эртдеден бери да Шимал Кавказны промышленность, билим бериу, маданият аралыкъларыны бири болуб келгенди; ата джуртлу индустриал, отлукъ-энергетика комплексни орнун толтуруб тургъанды. Чеченни ара шахарыны тарихини джарсыулу бетлери болур ючюн да къалмагъандыла. Грозный бла анда джашагъанла Уллу Ата джурт къазауатны джылларында да уллу сынауладан ётгендиле, Эресейге къаршчы бардырылгъан халкъла арасы терроризмни къанлы агрессиясы бла да тюбешгендиле», - деб джазыла эди анда.

В. Путин кесини алгъышлауунда бюгюн Грозныйни ёсе, кесини экономика, производство кючюн орунларына сала, джашау магъаналы социал эмда инфраструктура, мекямла ишлеу проектлени толтура, джашнай баргъанын черте эди. Анга этген ашхы муратларына джетиуде джангы джетишимле теджей эди.

 

 
{jcomments}