Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманаты бла республиканы делегациясы «АгроЮг - 2018»  деб джыл сайын бардырылыучу инвестицион форумну ишине къошулгъанды. Ол Ставрополь шахарда бардырылгъанды.
Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар делегациягъа башчылыкъ этгенди. Делегацияны къурамына киргенлени арасында дагъыда республиканы эл мюлк министрини биринчи орунбасары Руслан Аслануков, орунбасары Ижаланы Хусей болгъандыла.
«АгроЮг» деген инвестицион форум, ушакъ этерге, сынам юлеширге, Къыбыла Эресейни агропромышленность комплексине инвестицияла тартыр муратда власть бла бизнесни келечилерин бирикдирирча мадарла излеген,  регионну экономика ёсюмюне тири джюрюш берген къралла арасы профессионал площадкады.
Байчораланы Эльдар «Перспективы и стратегии развития сельского хозяйства СКФ и ЮФО» деген пленар кенгешни ишине къошулгъанды. Ол ушакъ Правительство бла агрохолдинглени, инвесторланы араларында баргъанды.
Быйыл Къарачай-Черкес Республикада къылчыкълыланы битими, озгъан джыл ба тенглешдирсек, бир гектар джерден 8,5 центнерге кёб джыйылгъанды. Биринчи вице-премьер, джыйылгъанлагъа сынамын юлеше, этген ишлерини, хайырланнган амалларыны, мадарларыны юсюнден хапар айтханды.
Ол билдиргенден, арт джыллада республикада мюрзеуню битимини ёсюмюню тири джюрюш алгъаны джангы эл мюлк технологияланы хайырландырылгъанынданды, ашау берилгенинденди, эл мюлк техниканы джангыртылыннганынданды.
Дагъыда республикада мийик битим алыннганы агротехника ишлени заманында этилгенлеринденди. Будай битимни къысха заманны ичинде, зыраф этмей, 10-14 кюннге джыйылгъанынданды. Агъачлы урлукъ салыннганы да битимни ёсюмюне тири джюрюш бергенди. Ол бир гектардан 8,5 центнер битим артыкъ алырча мадар къурагъанды.
2018-чи джыл салыннган урлукъну бары да хар не джаны бла да кърал стандартха келишеди. 2017-чи джыл 24295 гектар джерден 80925 тонна мюрзеу джыйылгъан эди. 2018-чи джыл 25117 гектар джерден 103530 тонна мюрзеу джыйылгъанды.
Байчораланы Эльдар чертгенден, башында айтылгъан факторла мийик битим берген агъачлы тукъумлу мюрзеу тюз сайланнганынданды, технологиялы ишлени заманында бардырылгъанларынданды эмда башха ишлени заманында этилгенлеринденди.
 
Узеирланы Хусей.
 
{jcomments}