Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини регионладан Эресейни Кърал Думасыны депутатлары бла бардыргъан тюбешиуюне къошулгъанды.

 Аланы асламысы «Бирикген Эресей» Бютеуэресей политика партияны келечилеридиле. Алайда Кърал Думаны башха фракцияларыны келечилери да болгъандыла.
Президентни Толу эркинликли келечиси, ушакъны заманында Эресейни джерини ёсюмюнде орун алгъан сорууланы сюзе, аланы оноуларын этиуде, бирге къалай ишлерге кереклисин, этген оюмун айтханды.


Александр Анатольевич, депутатла, къайсы партияда болгъанларына да къарамай, бары да бу ишге тири къошулсала, аны уллу магъанасы боллугъун чертгенди.
Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини тамадаларыны атларындан Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид сёлешиб, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини социал-экономика ёсюмлерин иги этиуде, депутатла - тюрлю-тюрлю фракцияланы келечилери – магъаналы законла теджей, биригиб ишлегенлери ючюн, алагъа бюсюреу этгенди.
«Александр Матовниковну башламчылыгъы бла Эресейни Кърал Думасында бардырылгъан бу тюбешиу бизни андан да бек бирикдирликди. Иги ишлерге, учунургъа талпытырыкъды. Ол бизни округда къой, саулай къралда болумну андан да иги этерге мадар берлигине мен толу ийнанама», - дегенди Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}