Миллет ишлени, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы министри Хапиштов Мурат мындан алда Ючкекен элде кенгеш бардыргъанды.

Къарачай-Черкес Республикада миллет политиканы джашауда бардырыу эмда терроризм бла экстремизмге къаршчы профилактика ишлени къурау аны темасы эди. Кескинирек айтсакъ, джорукъ сакълагъан структураланы, кърал властны эмда кеси башына оноулу джергили органланы араларында байламлылыкъны бегитиуню, бу джууаблы джумушланы биргелей бардырыуну мадарларын сюзгендиле.

Джыйылгъанланы алларында сёлеше, министр «2014-чю - 2019-чу джыллагъа Къарачай-Черкесияда миллет, профессионал, информацион политиканы джашауда бардырыу» деген кърал программаны терроризмни, экстремизмни бизни республикада профилактикасына джораланнган подпрограммасыны къалай баджарылгъанындан къысха хапар айтханды.

Ол кенгешде дагъыда джаш тёлюню патриот ангыда, адеб-намыс джорукъда юретиуде кърал структурала бла джамагъат, дин организацияланы ишлерин бирикдириуню юсюнден да баргъанды сёз. Гитчекъарачайчыла, ол кенгеш бла хайырлана, башында сагъынылгъан ишлени юслеринден оюмларын айтхандыла.

 
{jcomments}