Эресей Федерацияны Президенти В. Путин  РФ-ны Правительствосуну членлери бла бардыргъан джыйылыуда  къралны солуу лагерлери джай кёзюуге къалай хазырланнганларына къаралгъанды.  Ол джыйылыуда Къарачай-Черкесия турист санагъаты бла солургъа эм таб джарашхан, лагерлерине туристле эм кёб  келген регионнга саналгъаны чертилгенди.
Бусагъат кёзюу джай солууну, алай демеклик турист сезонну ачыуну кёзюуюдю. Бу кёзюуде абаданла да, сабийле да джайгъы солуу лагерледе саулукъларын бегитедиле. Алада хар зат не  къадар иги джарашыб болса, солургъа келгенле да ол къадар зауукълу солуйдула, саулукъларын да ол къадар иги бегитедиле. Джыйылыуда ол затла бла байламлы ишле сюзюлгендиле.


Сёзден, Ростуризмни башчысы О. Сафронов къралны башчысына регионлада джай солуу сезон къалай башланнганындан, эресейчиле таб джарашхан лагерледе учуз да, зауукълу да солурча мадарла къуралгъанларындан хапар бергенди. Ведомство ол джаны бла кесини бойнуна салыннган борчланы толтурургъа кюрешгенлей да турады.
Ол билдиргенден, быйылгъы джай кёзюуде туристле, пляж излемлерин толтургъанны тышында маданият-экскурсия амалланы да кенг хайырландырадыла. Солугъанла артыкъ да бек Москваны, Москва областны, Санкт-Петербургну, Ленинград областны, Карелия бла Къарачай-Черкес, Татарстан республикаланы, Ставрополь крайны, Ростов областны аслам джокълайдыла. Алада джангы зат да кёредиле, аланы ариу эмда таза хауаларында иги солуб, саулукъларын да бегитедиле.
- Аны бла байламлы, - дейди Ростуризмни башчысы, - бу регионланы инфраструктураларын хазырлаугъа, орамланы, арбазланы, джамагъат аслам болуучу джерлени джарашдырыугъа айырылыб уллу эс бёлюнеди.     

 
{jcomments}