Бу арт джыллада бизни республикада кёб джангы межгит ишленнгенди. Никкол (июнь) айны 7-де да Къобан районда бир джангы межгит ачылды. Аны ачылыууна аталгъан джыйылыугъа кёб адам келген эди. Ала къуру Къобан районну эллеринден келиб къалмай, республиканы башха районларындан да келген эдиле. Джыйылыуну ишине Шимал Кавказда Муслиманланы координацион аралыгъыны председатели, КъЧР-ни Муфтийи Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджи, КъЧР-ни миллет ишлерини кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юсюнден министри Хапиштов Мурат, аны заместители Хубийланы Ислам, Къобан районну администрациясыны башчысыны заместители Хапаланы Салых къошулдула. Джыйылыуну ачхан да, бардыргъан да Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджи болду.

- Багъалы джолдашла! – деб башлады ол кесини сёзюн. – Бюгюн биз уллу къууанчха джыйылгъанбыз. Къобан районда Октябрь элде джангы межгит ачылгъанды. Ол кеси да джол джанында ишленнгенди. Нек десегиз, Черкесск шахардан Пятигорск шахаргъа баргъан джол бизни республикада эм уллу джолланы бириди, бу джол бла кёб адам джюрюйдю. Энди диннге берилгенлени бу ариу межгитге къайтыб намаз этерге мадарлары барды.
Элде дагъыда бир межгит барды. Тюзю, ол эртдерекъ ишленнгени амалтын бир кесек тозурагъанды. Анга къысха заманны ичине ремонт этерге керекли болуб турады. Спонсорла табылсала, ремонт ишлени къолгъа аллыкъбыз.
Кимни кючю бла, кимни ачхасына ишленнгенди ол? Бюгюннге дери билмей эдим аны ишлеуге ким къыйынын къошханын. Бюгюн а билдим: аны КъЧР-ни джолчуларыны управлениесини тамадасы Къайытланы Заурну джашы Ахмат ишлетгенди. Не джашырыу бу межгитге да уллу джоюм этгенди ол. Сау болсун, Октябрь элде джашагъанланы разы этгени ючюн. Къайытланы Ахматча джашларыбыз кёб болсунла.
Бюгюн а былайгъа джыйылгъанланы барын да джангы межгитни ачылыуу бла алгъышлайма. Огъур бла ачылсын ол!..
«Межгит Уллу Аллахны юйюдю» деб айтылады. Тюзю да алайды. Къаллай ариу затды ол! Бу межгитни ичине кириб,  Уллу Аллахха къуллукъ этгенле не заманда да таза джюрекли, огъурлу адамла болургъа керекдиле.
Сёз КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юсюнден министри Хапиштов Муратха  берилгенинде, ол былай айтды:
- Бу арт джыллада Уллу Аллахха къуллукъ этгенле асламдан аслам болуб барадыла. Ол иги шартды. Биз билгенден Аллахха ийнаннган, анга къуллукъ этген не заманда да таза иннетли адамды. Ол ашхылыкъ, игилик этерге излегенледенди. Ол себебден, Уллу Аллахха ийнаннганла, анга къуллукъ этгенле кёб болсала, адамла бир-бирлерине игилик этиб турлукъдула.
Былайда джыйылыб тургъанланы барын да джангы межгитни ачылыуу бла алгъышлайма. Ол огъур бла ачылсын!..
Сёз Хубийланы Исламгъа да берилди. Ол былай деди:
- Мен кёб межгитде болгъанма. Бир къауум межгитлени ариу, таза тутадыла. Бир къауум элледе уа, алагъа кереклисича къарамайдыла. Уллу Аллахны юйю не заманда да таза болуб турургъа керекди. Мен да башхалача, Октябрь элде джашагъанланы джангы межгитни ачылыуу бла алгъышлайма. Огъур межгит болсун ол!..
Къобан районну администрациясыны башчысыны заместители Хапаланы Салых да сёзюн айта:
- Быллай къууанчларыбыз кёб болсунла. Огъур бла ачылсын ол!..
Джангы межгитни ачылыууна келгенле, дин тутханла, намаз этдиле. Андан сора аууз ачдыла…
 
КЪОБАНЛАНЫ Махмут
 
{jcomments}