Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни указы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы къуллукъгъа Мурат Нухович Озов салыннганды.
Андан сора да Къарачай-Черкес Республиканы Конституциясыны 69-чу статьясыны тамалында Темрезланы Рашид Чеккуланы Умарны джашы Хызырны КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары къуллукъгъа салгъанды.
Башчы белгилегенден, Чеккуланы Хызыр, кеслери кеслерине  оноу этген джергили органлада ишлеб, уллу сынам алгъанды. Ол Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) талай чакъырыууну депутатыды.  Правительствода Мурат Озов къарагъан социал джанына: билим алыугъа маданиятха, спортха, джаш тёлю политикагъа, ГО бла ЧС-ни бизни республикада ишлерине джууаблыды.


Дагъыда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни указы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы бла Правительствосуну Админис- трациясыны тамадасыны биринчи орунбасары къуллукъгъа Семенланы Абдул-Къадырны джашы Ахмат салыннганды. Ол бусагъатха дери алгъы бурун Къарачай-Черкесияны Эл мюлк министри, артда КъЧР-ни Башчысыны кенгешчиси болуб тургъанды.
Темрезланы Рашид джангы тамадаланы Правительствону келечилерине, КъЧР-ни Башчысы бла Правительствосуну Администрациясына, управлениеле бла шахарланы, муниципал районланы тамадаларына танытханды.
Башчы чертгенден, Мурат Нухович Озов Абаза районну администрациясыны тамадасы, Правительствону вице-премьери болуб иги сынам алгъанды. Джангы къуллугъунда да анга салыннган джууаблы борчланы тыйыншлы толтурлукъду.
Башчы, джангы къуллукълагъа салыннганланы алгъышлаб, алагъа джууаблы ишлеринде иги джетишимле теджеди.

 
{jcomments}