Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыуу (Парламенти) бла Кърым Республиканы Кърал Совети – Кърым Республиканы Парламенти мындан ары кёзюуде таймаздан бирге иш джюрютюб турлукъдула. Аны юсюнден этилген Келишиуге талай кюнню мындан алгъа КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр бла Кърым Республиканы Кърал Советини Председатели Константинов Владимир, къол салыб, анга закон кюч бергендиле.
Къол салгъынчы эки джаныны да адамлары, джыйылыб, ол иш джюрютюу къалай къураллыгъы бла барлыгъыны юслеринден тамамлы сёлешгендиле. Иванов Александр, аны юсюнден оюмун айта, эки арада этилген Келишиу КъЧР бла Кърым Республиканы  экономикалары бла политикаларынча, аланы закон чыгъарыу ишлерин джангыртыуну  да кёзюулю таукел атламы боллугъуна ышаннганын билдиргенди.

Кърымны Парламентини Председатели Константинов Владимир да, коллегасыны оюмун джакълай, Келишиу эки регионну бир-бирлерине джууукълашдырыргъа, закон чыгъарыу, социал-экономика ишлерини этимлиликлерин ёсдюрюрге къуллукъ этеригин айтханды. Ол билдиргенден, кърымчы депутатла КъЧР-ни  закон чыгъарыучу власты бла толтуруучу власты эки арада ишлерин къалай къурагъанларындан  сынам да алышырыкъдыла. Аллыбызда джууукъ заманда уа кърымчы депутатла  Къарачай-Черкесияны депутатларыны къонакълары   боллукъдула.
Алай бла Эресейни эки субъектини араларында парламент, бирси иш джюрютюуле ёсе, кенгере барлыкъдыла. Аллай мадарла ачады Келишиу. Аны джарашдырырны аллы уа, быйыл хычаманны 28-де Кърым Республиканы Кърал Советини Председатели Константинов Владимир, Къарачай-Черкесиягъа келиб, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр аны бла тюбешгенлеринден  башланнганды. Бу эки республиканы экономика санагъатлары бирчаракъ болгъанлары, аны кибик аланы араларында бурундан келген байламлылыкъ ол ишни бардырыргъа джараулу таблыкъла къурагъандыла. Келишиу да ол затланы эки субъектде да хайырландырыргъа алланыуну тамалында джарашдырылгъанды. Анда баш орунну, айхай да, туризм бла курорт ишни ёсдюрюу  аллыкъды. Андан пайда боллугъуна да ишек этмейдиле бу эки регионну башчылары бла иш джюрютген адамлары.  

 
{jcomments}