Мындан алда Эресейни Президенти Путин Владимир Австрия Республикагъа кърал визит бла баргъан эди.
 Ол делегацияны къурамында Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды. Аны къурамына  Путин Владимирни теджеую бла Эресейни Правительствосуну членлери, Австрия бла иш джюрютюулени тири бардыргъан регион башчыла, табышлылыкъ бла кюрешгенле, аны кибик  энергетика компанияланы келечилери киргендиле.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей бла Австрияны араларында тюрлю-тюрлю  санагъатлада иш джюрютюуню ёсдюрюу бла байламлы ишлеге къошулгъанды. Сёз ючюн, Австрияны Экономика палатасында, бизнесменле да къошулуб, Эресейчи-Австриячы советни эки къралны газ санагъатда бирге ишлегенлерине 50 джыл толгъанына аталыб тюбешиу  бардырылгъанды да, ол да анда болгъанды.
Тюбешиуде уа машина ишлеуню, транспортну, коммунал мюлкню, энергетиканы ёсдюрюу бла эмда тёгерекде табигъатны кирсизлигин сакълау бла  байламлы ишлеге къаралгъанды.
Путин Владимир, джыйылгъанланы алларында сёлеше, Австрия хар заманда да Эресейни ышаннгылы нёгери болгъанлай келгенин, алайлай да къалгъанын чертгенди. 50 джылны мындан алгъа да Батышны къралларыны ичинде Эресейни газын Австриягъа тартыуну юсюнден биринчи келишиуню да бу кърал этгенди. Ол заманны ичинде Эресейден Австриягъа 200 миллиард кубометрден артыкъ газ келгенди.
Былтыр а бу отлукъ бери бир бла джарым кереге кёб келтирилиб, 9 миллиард кубометрге джетдирилгенди. Былтыр эки арада товар джюрютюу да 40 процентге ёсгенди. Эресей бла Австрия бир-бири   инвестицияларын хайырландырыу джаны  бла да дунияда алчы орунланы бирин аладыла. Аны алайлыгъына озгъан джыл Венадан келген инвестицияны 5 миллиард долларгъа джете кетгени да шагъатлыкъ   этеди. Бусагъатда бизни къралда 1200 австриячы фирма иш бардырады. Ала асламысына къурулуш, промышленность, мийик технология санагъатла бла байламлы санагъатладыла.
Эресейни Президенти Путин Владимир, эки арада иш джюрютюу ёсе барлыгъын чертиб,  андан Москва да, Вена да иги хайыр тюшюрлюклерин юлгюле бла кёргюзгенди. Эресейни экономикада, бирси затлада ёсе, бегий баргъанында тохтаб сёлешгенди.
«Багъалы шохла, - дегенди ол, сёзюн тамамлай, - бизни эки арада иш джюрютюуюбюзню халы бек игиди. Алай а бизни иш джюрютюуюбюз андан да иги барыргъа боллукъду. Биз ол дараджагъа джетелген да этелликбиз. Джетерге да керекбиз, къайтарыб айтама: кюрешсек, биз ол дараджагъа джетмей да къаллыкъ тюлбюз».
 
 
{jcomments}