Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид ишни юсю бла Къарачай шахар бла Къарачай муниципал районнга баргъанды. Аны биргесине Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Озов, Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик, Къарачай муниципал районну администрациясыны тамадасы Къушджетерланы Спартак бар эдиле.  

Ала биринчи Орджоникидзе посёлокда Кавказны ауушларын къоруулагъанлагъа аталыб салыннган Мемориалгъа бардыла. Быйыл ол музей комплексге 50 джыл толады. Аллай бир заманны ичинде Эресей Федерацияда анга ушаш тематикасы болмагъан ол Мемориалгъа, республиканы джамагъаты, туристле болуб, мингле бла адамла баргъандыла.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид ол юбилей кюнню белгилерге республикан къурау комитет къураргъа деб бегим алгъанды. Ол кюн байрам ишлени къалай бардырыргъа кереклисини юсюнден къурау комитетни членлери - КъЧР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Мурат Озов, Къарачай шахарны мэри Диналаны Алик эмда музейни директору - кёллерине келгенни, этген оюмларын айтдыла.
Регионну Башчысы ала къачан этилликлери белгиленнген планны-графикни къысха заманны ичинде берирлерин изледи. Ол оюм этгенден, ишни эсгертмени тёгерегинде джерлени джарашдырыудан башларгъа керекди.
«Аны бла биргелей Эресейни Къоруулау министерствосу бла бирге былайда Аскер махтауну аллеясын къурауну юсюнден да иш бардырыб башларыкъбыз. Бу сорууну юсюнде Эресейни Президенти В.В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев бизге болушурукъду. Баш байрам ишле ноябрны 4-де - Халкъланы биригиулерини кюнюнде - боллукъдула. Ол байрам эресейчилени кёб тёлюсюн бирикдиреди. Кавказны ауушларын сакълагъанлагъа аталыб салыннган мемориал да былайда сакъланады», - деди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.
Андан сора Къарачай шахарны  шимал джанында кёчгюнчюлюкде къырылгъан къарачайлылагъа аталыб салыннган Мемориалны къатында депортацияны музейини къурулушун джангыртыргъа деб оноу этди. Аны джаш тёлюню ариу халиге юретиуде кёчгюнчюлюкню джылларында къыйынлыкъ сынагъан тамада тёлюню адамларына уллу магъанасы боллугъун чертди. Андан сора Темрезланы Рашид шахарны арасында, Шахарланы, эллени айбатлы этиуню джылында, фонтанны реконструкциясы, адамла солурукъ, шахарны джасарыкъ ара орам боллукъ джерге къарады.
Республиканы Башчысы Къарачай районда Учкулан ёзенни эллерине да къарады. Ташкёпюрде элни адамлары бла тюбешди. Алагъа быйыл бери суу толусу бла келлигин айтды. Былайыны спорт залыны ремонт ишлери барадыла. Кёб болмай элде заманны излемине джууаб берген аламат сабий сад ачылгъанды.
Башчы орта школну мекямына къарагъандан сора, аны башы джабылгъанлай, бу окъуу учреждениени толу ремонт ишлери башланыргъа кереклисин чертди. Сабийле бла джаш тёлю не джаны бла да ёсер ючюн, республиканы Башчысы Правительствону Председателини орунбасары Мурат Озовгъа бу уллу элни 2019-чу джыл ишленник Джарыкълыкъ юйлени программасына къошаргъа кереклисин изледи.
Темрезланы Рашид Учкулан ёзенни тау эллеринде - Эльбрусскийде, Къарт-Джуртда, Учкуланда, Хурзукда - джангы спорт комплексле ишленник джерлени бегитди.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}