Федерал джер Тиролну Губернатору Платтер Гюнтер чакъырыб, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Австрия Республикагъа кърал визит бла баргъанды.  Анда Австрия джанындан Тиролну Губернатору Платтер Гюнтер, Эресей джанындан Эресей Федерацияны Австрияда келечиси Любинский Дмитрий бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид къошулуб, бардырылгъан тюбешиуде КъЧР бла Тироль федерал джерни араларында иш джюрютюуню юсюнден былтыр этилген келишиуню толууу сюзюлгенди.
Ол тюбешиуню кёзюуюнде эки джаны да эресей-австрия байламлылыкъны регион дараджада ёсдюрюуню уллу кърал магъанасы болгъанын разы болуб чертгендиле.


 Къарачай-Черкесиягъа ол келишиуню джетишимли толтурууну артыкъ да уллу магъанасы барды. Аны себеби Къарачай-Черкесия  Тироль бла келишиу этген биринчи эресейчи субъектди. Ол келишиуню Эресей Федерацияны Правительствосу да къабыл кёргенди.
Къарачай-Черкесия бла Тироль джерни экономика, география бирчалыкълары эсге алыныб, келишиуде баш орунланы эл мюлкню, туризмни, гидроэнергетиканы ёсдюрюуню ишлери алгъандыла. Тюбешиуде ол санагъатлада иш джюрютюу бла байламлы этилген проектлени толтурууда болдурулгъан джетишимлени юслеринден къызыныб сёлешгендиле. Аны бла бирге аллыбызда кёзюуде баш эс неге бериллигини юсюнден айтылгъанды,  сынам алышыу  болгъанды.
Эки арада болгъан сёлешиуледе тюбешиуню Къарачай-Черкесия бла Тироль джерни араларында этилген проектлени толтурууда этимлиликни джангы дараджагъа чыгъарыргъа тири болушуругъу айтылгъанды.  

 
{jcomments}