Къарачай-Черкесияда Эресей Федерацияны социал-экономика ёсюмлерин баджаргъан субъектлени эм иги сынамлары джашаугъа тири сингдирилликдиле. Республикада ол ишни башламчысы Чупшева Светлана тамадалыкъ этген «Стратегия башламчылыкъланы агентствосуну» АНО-су боллукъду. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Петербургда экономика форумда «Стратегия башламчылыкъланы агентствосу» бла иш джюрютюуню юсюнден Чупшева Светлана бла келишиу этиб, анга къол салгъанды. Ол иш «Тюз этилген оноуланы тюкени» деген проектни юсю  бла барлыкъды.
Келишиу узакъ болджалгъа деб этилгенди. Аны юсю бла бардырылгъан иш джюрютюулени ал атламлары нёгерлик иш джюрютюуле бла коммерциягъа кирмеген организацияланы араларында иш джюрютюулени джарашдырыб, Къарачай-Черкесияда табышлылыкъны ёсерине таблыкъла къурау бла устала хазырлаудан башланныкъдыла.


«Тюз этилген оноуланы тюкенини» проекти Эресей Федерацияны социал-экономика ишлени этимли бардырыу джаны бла эм иги сынам джыйышдыргъан регионларыны онлайн майданлары боллукъду.
Бу проект биринчи кере «Сочи-2017» деген Эресейчи инвестицион форумда кёргюзюлгенди. Бусагъатда анга 43 регион-донор киреди. Ала 77 хазыр оноуну джашаугъа сингдириуню ишин бардыра турадыла.
Бюгюн Къарачай-Черкесия Москва областны арбазланы джарашдырыу бла кёб къатлы юйлени бёлюмлерине ремонт этиу джаны бла джыйышдыргъан алчы сынамын хайырландырыргъа хазырланады.
Аны юсюнден айта, Темрезланы Рашид: «Бу проект эм хайырлыланы бириди. Ол себебден биз аны алыргъа оноу этгенбиз. «Стратегия башламчылыкъланы агентствосу», бу ишни юсюнде кесине эм иги эресейчи сынамланы алыуну координатору болуб, бизге аланы джашаугъа сингдирирге болушса, мен анга бек разы боллукъ эдим», - дегенди.

 
{jcomments}