Шимал Кавказ кърал гуманитар технология академияда студентлени арасында къой къыркъыудан чемпионат бардырылгъанды.

 

Эки джыйырмадан аслам джаш адам къойланы дженгил да, асыулу да къыркъар ючюн эришгендиле. Эки турну ётюб, ахыр эришиуге алтаулан чыкъгъандыла. Къууанч джыйылыуда сёлешиб, КъЧР-ни эл мюлк министри Бытдаланы Дахир республиканы келир заманы бюгюннгю джаш тёлюню къолунда болгъанын чертгенди.

Бизни республикада эл мюлк санагъат айырылыб уллу орун алады. Академияны аграр институту эл мюлкге устала хазырлайды. Сынам бла теорияны бир-бирин тутууунда бу ишни магъанасын ангылагъан къыйын тюлдю.

Быллай чемпионат бизни республикада биринчи кере бардырылгъанды. Эки турда алчы орунланы алгъанла ахыр эришиуде бютеу кючлерин, къарыуларын салыб эришгендиле.

Алчы орунлагъа аграр институтну студентлери Гочияланы Рустам, Лайпанланы Алий, Гочияланы Тауберт чыкъгъандыла.

Биринчи орунну иеси Гочияланы Рустам къой къыркъыу иш бла эртдеден бери шагъырейди – атасы-анасы малчылыкъ бла кюрешедиле.

- Школну тауусханымда, кёб сагъыш этмей, аграр институтха кирдим. Былайда меннге керекли усталыкъны аллыгъыма ишегим да болмагъан эди, -дегенди Рустам.

Хорлагъанлагъа ачха ёч эмда дипломла берилгендиле.

 

 
{jcomments}