Черкесск шахарда Кавказ къазауат бошалгъанлы 154 джыл толгъанына аталыб уллу митинг болду. Ол Кавказ къазауатда ёлгенлеге аталыб салыннган эсгертмени аллында бардырылды. Ары келгенлени арасында КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Башчысыны Администрациясы бла Правительствосуну  башчысыны борчларын толтургъан Надежда Пивоварова, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни кърал власть органларыны келечилери, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, районладан, шахар округладан келген делегацияла, дин къуллукъчула, башхала бар эдиле.
Черкесскени имам-хатыбы Иналь Хубиев хаджи эмда Покров клисаны бабасы Сергий къазауатда ёлгенлеге дууала окъудула.
Андан сора Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Аслан Озов, митингге джыйылгъанланы аллында сёлеше, гюнахлары болмагъан адамла - адыглыла, черкеслиле, къазакъла, ногъайлыла, абазалыла, башха тау халкъланы келечилери - ёлгенлерин чертди.
«Кавказ къазауатны ачы урушларын эсгериу бизге адамны джашауу багъалы болгъанын тюшюндюреди. Къралны кёб миллетли халкъларын рахатлыкъда, бирикмекликде, бир юйдегича джашаргъа юретеди. Къарачай-Черкесияны, бютеу Эресейни халкъларыны адабиятларын, тиллерин бир-бирибизни сыйлау бла сакъларыкъбыз, ол заманда социал-экономика проблемаланы оноуун этерге мадар да чыгъарыкъды. Ол заманда тамблагъы кюнюбюз иги боллугъуна толу ийнаныргъа боллукъбуз», - деб Аслан Озов джыйылгъанлагъа республикабызны бютеу джамагъатына саулукъ, бирикмеклик теджеди.
Аны ызындан КъЧР-ни Парламентини Председателини орунбасары «Къарачай - алан халкъ» регионал джамагъат организацияны тамадасы Хабланы Руслан:
«Мындан ары келир джашауну юсюнден сагъыш этерге борчлубуз. Биз ата-бабаларыбыздан келген ашхы адетлени, къарнашлыкъны, шохлукъну, бирикмекликни сакъларгъа керекбиз», - деди.
Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны директору, КъЧР-ни Джамагъат палатасыны члени Ирина Гурина, «Адыгэ-Хасэ - Черкес Парламент» джамагъат къозгъалыуну советини председатели, къралла арасы черкес ассоциацияны члени Али Асланов, «Абазашта» газетни баш редактору-директору Фардаус Кулова, «Бирлик» ногъай джамагъат организацияны председатели Исмаил Катаганов дагъыда башхала сёлешдиле митингде.
Ала Кавказ къазауатны ачы урушларында ёлгенлени хакъындан, мындан ары мамыр джашау орун алыб туруруну юсюнден айтдыла.
Джыйылыуну аягъында адамла, Кавказ къазауатда ёлгенлеге сый бере, эсгертмеге гокка хансла салдыла.
 
  Узеирланы Хусеин. 
  
 
{jcomments}