Къралны регионларында «Эресейчи студент джазны» къууанчын бардырыу арт кёзюуде адетге бурулгъанды. Алай бла аны байрамы Эресейни джер-джеринде 25 кере болуб ётгенди. «Эресейчи студент джазны» бу джолгъу фестивалын  бардырыуну сыйлы борчу уа Ставрополь крайны бойнуна тюшгенди. Ол анда къууанч халда ачылгъанды. Аны ачаргъа Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр да къошулгъандыла.
Ол кюн 26-чы «Эресейчи студент джазны» сыйлы къонакъларыны араларында Эресейни Президентини Администрациясыны Башчысыны орунбасары Магомедов Магомедсалам, Ставрополь крайны Губернатору Владимиров Владимир, Шимал Тегей-Алания Республиканы Башчысы Битаров Вячеслав, Ингуш Республиканы Башчысы Евкуров Юнус-Бек, Джаш тёлюню Эресейчи биригиуюню председатели Красноруцкий Павел, Джаш тёлюню ишлерини юслеринден федерал агентствону башчысы  Бугаев Александр, Кърал Думаны депутатлары да болгъандыла.
«Эресейчи студент джазны» къууанчы  Ставрополь шахарны «Динамо» стадионунда театр кёргюзюуча ачылыб, анга къошулгъан эресейчи регионланы байракълары келтириледиле. Бютеулей да къралны субъектлеринден джюреклени джарытхан бу джарыкъ фестивалда 3 мингден артыкъ джаш бла къыз болады.
Магомедов Магомедсалам, фестивалгъа къошулгъанла бла аны къонакъларын алгъышлай: «Бу ишни бизни кёб миллетли Эресейибизни джашауунда уллу магъанасы барды. «Эресейчи студент джаз» 1 миллион 500 минг адамны бирикдиреди. Бюгюн былайгъа аланы эм фахмулулары джыйылгъансыз. Сиз бизни къралны махтауун сый бла къатларыкъсыз. Аны алайлыгъына да, сиз Эресейни джашнатыу джаны бла кесигизге дериги тёлюле этгенден эсе кёб асыулу иш этеригигизге да мен толу ийнанама», - дегенди.
Ызы бла да ол Эресейни Президенти Путин Владимирни фестивалгъа ийген алгъышлауун окъугъанды. «Эресейчи студент джазны» къууанчына атаб джылы алгъышлаула РФ-ны Федерация Советини Председатели Матвиенко Валентина, Эресейни Кърал Думасыны Председатели Володин Вячеслав, Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег да джибергендиле. Фестивалда аланы да окъугъандыла. 
«Эресейчи студент джазгъа» келгенле Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни алгъышлаууна да эс бёлюб тынгылагъандыла.
«Ингиринг ашхы болсун, Ставрополье! Ингиригиз ашхы болсун, Эресейни келлик заманыны адамлары! Сизни бу аламат байрамыгъыз бла алгъышлаб, барыгъызгъа да ишигизде, джашауугъузда, билим алыуугъузда джетишимле бла хорламла теджерге излейме. Аны себеби сиз эм фахмулу, эм акъыллы, эм тири джашла бла къызласыз, аны себеби сиз эм иги, эм ариу, эм кючлю къралда – хорламларын къатлай баргъан къралда – туугъанласыз. Барыгъызны да Джаз бла Джашлыкъны байрамы бла таза джюрегимден исси алгъышлайма!» - дегенди ол анда.
Ставропольени Губернатору Владимиров Владимир «Эресейчи студент джазны» 26-чы фестивалы ачылгъанын баямлагъандан сора «Къазакъ край», «Эресей, мен сени сюеме», «Футболдан дуния чемпионатха тюбей», «Эресейни ёсдюрлюкле бла бегитирикле джаш адамладыла», «Джаш тёлю шоу» деген театр кёргюзюуле кёргюзюлгендиле.  Къууанч мингле бла сабийле къошулгъан хорну джарыкъ джыры бла бошалгъанды.
Андан сора кёкню байрам салютну отчукълары джарытхандыла.
 
Хубийланы Абу-Хасан.
 
{jcomments}