Хычаманны 9-да Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид 100 джыл толгъан Хубийланы Шонайны джашы Мустафагъа юбилейи бла байламлы Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни энчи алгъышлауун берди. 

Андан сора республиканы  Башчысы ветеранны Къарачай-Черкес Республиканы баш саугъасы бла – «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орден бла - саугъалады. Хубийланы Мустафа, Ейскеде аскер-тенгиз авиация училищени тауусуб, Уллу Ата джурт къазауатны заманында Къара тенгиз флотну бешинчи гвардия авиация полкунда къуллукъ этгенди. Къазауатны аллындан артына дери ётгенди.

Эркишилиги, джигитлиги ючюн Мустафа Ата джурт къазауатны II-чи дараджалы ордени бла, «Ётгюрлюгю ючюн», «Кавказ ючюн», «Аскер джетишимлери ючюн», «Уллу Ата джурт къазауатда фашист Германияны хорлагъаны ючюн» деген медалла бла саугъаланнганды.

«Кесини 100-джыллыгъында да Мустафа  тирилиги бла эт адамларын, джууукъларын къууандыргъанлай турады. Ала андан туугъан джерлерин, къралларын къалай сюерге кереклисине юренедиле. Аны хар сёзю акъылманлыгъына шагъатлыкъ этеди. Мен бюгюн аны юбилейи бла сюйюб алгъышлайма. Анычала, башхалагъа юлгю болгъан джуртларыны керти уланларыдыла. Багъалы ветераныбызны алгъышлай, анга джууукълары бла бирге кючлю саулукъ, кёб джашар кюнле теджейме! Аскерчилеге-ветеранлагъа махтау!» - деди республиканы Башчысы.
Ветеранланы алгъышлагъанланы арасында КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) спикери Александр Иванов, Къарачай-Черкесияны Баш сюдюню председатели Семенланы Руслан, Эресейни Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар, Джёгетей Аягъы районну администрациясыны тамадасы Лайпанланы Мурат, районну джамагъатыны келечилери бар эдиле.
 
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}