Адетдеча, къууанч  джыйылыу Россияны Кърал байрагъын, Президентни Штандартын, Россияны Конституциясы бла Президентини Белгисин Уллу Кремль къаланы Андреевский залына кийириуден башланнганды.
РФ-ны Конституциясыны 82-чи статьясына кёре Федерацияны Советини членлери, Кърал Думаны депутатлары эмда Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню сюдюлери къараб тургъанлай В. В. Путин Россияны халкъына халал къуллукъ этеригине сёз бергенди. Андан сора Эресей Федерацияны Конституцион Сюдюню председатели Валерий Зорькин В. В. Путин Эресей Федерацияны Президенти къуллугъун толтуруб башлагъанын баямлагъанды.
«Россияны багъалы гражданлары, - дегенди В. В. Путин, президент къуллугъун толтуруб башлаугъа аталгъан къууанч джыйылыуда сёлеше. – Багъалы бийчеле эмда джюйюсханла! Багъалы джолдашла! Бизни уллу Ата джуртубузну гражданларыны барын, аны кибик тыш къраллада джашагъан ахлуларын, бу къууанч джыйылыуну баргъанына къарагъанла бла тынгылагъанланы, бу залдагъыланы, Кремлни тарих магъаналы залларындагъыланы эмда буруннгу Собор майдандагъыланы барын бу къууанч кюн бла таза джюрегимден алгъышлайма.
Бу такъыйкъалада, Эресейни Президентини къуллугъун толтуруб башлагъан заманымда, сизни хар биригизни аллыгъызда, бизни кёб миллетли халкъыбызны аллында, Эресейни – уллу хорламла бла джетишимлени къралыны – аллында, Эресейчи къраллыкъны мингджыллыкъ тарихи бла буруннгуларыбызны алларында бойнума къаллай уллу джууаблылыкъ тюшгенин артыкъ да бек сеземе. Аланы джигитликлери, къаджыкъмай урунуулары, хорланмазлыкъ бирликлери, туугъан джерни сыйын кёрюулери – была Ата джуртха керти болууда бизге ёмюрлюк юлгюледиле. Биз ол джол бла да барлыкъбыз.
Кесими борчум бла бютеу джашаууму магъанасын Эресейге аны рахатлыкъ бла джашнауну джоллары бла баргъан бюгюню бла тамбласына халал къуллукъ этиуде, бизни уллу халкъыбызны андан ары джыйышдырыу бла кючейтиуде, хар эресейчи юйдегини ашхылыгъы ючюн кюрешиуде кёреме. Мени джашауум бла ишими мураты, ары дерича, мындан ары да адамларыбызгъа, Ата джуртубузгъа къуллукъ этиу боллугъуна ышандырама мен сизни. Мен кесиме сыйлы борчлагъа да аланы санайма.
Эресейни гражданлары, бирикмеклигигиз ючюн, бизни кёб затны иги джанына тюрлендирлигибизге ийнаннганыгъыз ючюн джюрегими теренинден сизни барыгъызгъа да разылыгъымы билдиреме. Бизни къралыбызгъа Президент сайлагъан заманда меннге этген джакълыгъыгъыз бла ышанмакълыгъыгъыз ючюн сизге энтда бир кере сау болугъуз дейме. Мен сизни меннге этген ол джакълыгъыгъызны кесиме политика капиталгъа эмда адеб-намыс ышанмакълыкъгъа санайма. Ол ышанмакълыкъ джамагъатны Эресейни бегий, кючее барлыгъына, адамланы джашаулары игиленнигине ийнаннганларына шагъатлыкъ этеди. Аллай джакълыкъ бизге халкъла арасы джашауда кесибизни излемлерибизни таукел къорууларгъа, къралны ичинде иги джанына уллу тюрлениуле  этиу джол бла барыргъа да бек уллу болушурукъду».
В. В. Путин, Эресейни аллында тургъан борчланы юслеринден айта, бизни къралыбыз мындан ары кёзюуде да демократияны тамалында эркин къралча ёсерин, бюрократизмге, джамагъатны алгъа барырына чырмау болгъан затлагъа джол берилмезлигин, къралны не джаны бла да бегитиб, адамланы джашауларын иги этер ючюн кюрешиннигин айырыб чертгенди.
«Багъалы шохла! Быйыл биз Эресейни джангы Конституциясы алыннганлы 25 джыл толгъанын белгилерикбиз. Анда гражданланы эркинликлери бла азатлыкълары баш магъаналы затла болгъанлары айтыладыла. Эресейни ёсдюрюуню баш тамалын да мен гражданланы азатлыкълары бла джууаблы граждан джамагъатны эмда этерге белгилеген затларын джашауда толтурургъа болумундан келген кючлю  демократ къралны бирлигинде кёреме», - дегенди ол.
Эресей халкъла арасы джашауда кесини тыйыншлы орнун алыб тургъаныны юсюнден айта, В. В. Путин аны къоркъуусузлугъун баджаргъан къоруулау кючю болгъанын чертгенди. Ол джанына мындан ары да уллу эс бёлюнюб турлукъду. Аны бла бирге мындан ары кёзюуде къралны ич джашауун игилендириуге, аны экономика, технология джаны бла кючейтиу бла бегитиуге, конкуренция хыйсабын ёсдюрюуге айырылыб уллу магъана бериллигин билдиргенди. Федерацияны джангыртыуда джангы борчла белгиленнгенлери себебли кърал, муниципал органланы джууаблылыкълары артыкъ да бек ёсериклерин да айтханды. Ол белгиленнген борчла толлукъларына ажымсыз болгъанын да уллу ышанмакълыкъ бла чертгенди.
Къууанч джыйылыу бошалгъандан сора Собор майданда Эресейни Президенти, Эресей Федерацияны Сауутлу Кючлерини Баш Командующийи  В. В. Путиннге Президент полкну кёргюзгендиле. В.В. Путин да Президент полкну 82-чи джыллыгъы бла алгъышлагъанды.
Андан сора ол, джамагъат организацияланы, джаш тёлю бирлешиулени, волонтёр организацияланы келечилери бла тюбешиб, ала бла талай заманны  ушакъ этгенди.  
Артдаракъда Кремлни Благовещенский соборунда Москваны эмда бютеу Русну Патриархы Кирилл, дууа окъуб, В. В. Путиннге президент къуллугъунда джангы джетишимле, кючлю сюек саулукъ теджегенди.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Кремль Къаланы Георгиевский залында къууанч джыйылыуда болгъан бир иннетлиликни юсюнден айта, В. В. Путинни башчылыгъы бла Эресей джангы хорламланы джоллары бла барлыгъына, аланы хайырларын хар эресейчи адам, хар юйдеги  кеслерини юслеринде толу сезериклерине ышаннганын айтханды. 

ХУБИЙЛАНЫ Абу-Хасан.
 
{jcomments}