Хычаман айны 3-де Къарачай шахарда кёчгюнчюлюкню азаб джолунда ёлгенлеге аталыб салыннган мемориалны къатында, къарачай халкъны Джуртуна къайтхан кюнюне аталыб уллу къууанч джыйылыу болду. 

 Ары Къарачай-Черкесияны шахарлары бла районларындан мингле бла адамла келген эдиле. Адетдеча, Къарачай шахарны имамы Орусланы Ахмат хаджи ёлгенлеге дууа этдирди. Къыбыла Къарачай-Черкес округну протоиерейи Евгений Субтельный кёчгюнчюлюкню заманында ёлгенлени юслеринден сёлешди. Андан сора джыйылгъанланы аллында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар сёлешди.
 - Депортацияны джолунда къарачай халкъдан гюнахлары болмай ёлгенлени эсге тюшюре, аланы сыйларын кёрюб, джыл сайын да мемориалда джыйылабыз. Кёб тюрлю къыйынлыкъны ётюб, джан бергенлени джууукъларына, эт адамларына къайгъы сёз беребиз. Туугъан джуртларына термиле, ачлыкъдан-джаланнгачлыкъдан Орта Азия бла Къазахстанда ёлгенлени биз унутурукъ тюлбюз. Ол къыйын сынауну сый бла ётген, миллет адетлени, адебни-намысны, тилни, маданиятны сакълар ючюн, къолларындан келгенни этиб кюрешген тамада тёлюге разылыгъыбызны билдиребиз. Туугъан джуртларына къайтханларындан сора уа, ала республиканы халкълары бла бирлешиб, мийик джетишимлеге ие болгъандыла. Бирикмеклик, миллетлени арасында шохлукъну кючюн бегитиу дегенча ашхы адетлени тутуу бусагъатдагъы адамланы баш борчларыны бириди. Республикабызны, бютеу къралыбызны джашнауу бирикмекликдеди, бир-бирлерин ангылаудады. Аны ючюн биз кючюбюзню бир этиб, Къарачай-Черкесияны социал-экономика ёсюмюн бардырыргъа керекбиз, - деди Байчора улу.
КъЧР-ни  джамагъат бирлешликлерини миллетле арасы советини председатели Валерий Казаков Къарачай-Черкесияны джамагъат бирлешликлерини атындан сёлешди. Ол Къарачай халкъны ызына къайтханыны кюню къуру кесини байрамы болуб къалмай, башха халкъланы да къууанчлары болгъанын айтды.
Аны ызындан Къарачай шахар округну ветеранларыны советини председатели Алийланы Ракай:
- Кесини тарихин унутхан халкъ ётген, келир заманына да уллу къоранч салады. Къарачай халкъны Орта Азиягъа зор бла кёчюргенлерин бир тёлю да унутурукъ тюлдю. Ол адамланы эслеринде ёмюрлени турлукъду. Халкъны тёзюмлюлюгю, тин, иннет кючю, бирикмеклиги, урунууну сюйгени 14 джыл узуну азабны хорлаб, маданиятын, адетлерин, сыйын, тилин сакълаб, туугъан Джуртуна къайтыргъа мадар бергенди. Бизни кёчюрген сагъатларында, республика бла Ставрополь крайны адамлары къалай къыйналгъанларын, къайтыб келген сагъатда къалай къууаннганларын биз унутмагъанбыз. Халкъны джюрегинде оруслулагъа, черкеслилеге, абазалылагъа, ногъайлылагъа, тегейлилеге, греклилеге разылыкъ ёмюрлюкге къаллыкъды, - деди Алий улу.
Андан сора Къарачай шахарны «Джулдузчукъ» деген сабий садыны тамадасы Арика Трунова, КъЧКъУ-ну илму-тинтиу ишледен проректору Сергей Пазов, республикада джаш тёлю бла студентлени атындан Роберт Баскаев дагъыда башхала сёлешдиле. Ала тарихни унутмазгъа керегини хакъындан айта, Къарачай-Черкесияны бютеу халкъларына мындан ары мамыр джашау, шохлукъ, хурмет теджедиле.
Мингле бла адамла мемориалгъа гокка хансла салдыла.
 
АЛЧАКЪЛАНЫ Хусей.
 
 
{jcomments}