Мындан ала Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну кёзюулю сессиясы болду. Аны Парламентни Председатели Александр Иванов ачды эмда бардырды. 

 Сессияны ишине Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид да къошулду. Сессияда республиканы иши, джашауу бла байламлы борчланы сюздюле.
Боташланы Анзор Къарачай-Черкесияны эл мюлк министри къуллукъгъа салыннганы себебли, аны депутатлыкъ ишинден башына бош этдиле.
Къарачай-Черкесияда Сабийлени эркинликлерин джакълагъан къуллукъгъа Темрезланы Рашид теджеген, Бондаренко Наталья Александровнаны сайладыла.
Къарачай-Черкес Республиканы Тергеу-санау палатасыны тамадасы къуллукъгъа, Александр Иванов теджеб, Элкъанланы Ильяс салынды. 
Андан сора депутатла Къарачай-Черкес Республиканы Джамагъат палатасыны  джангы къурамыны юч этиб бирин бегитдиле.
Парламентге къараргъа 25 адамны кандидатурасы берилген эди. Алайда рейтинг чёб атыу болду. Закон белгилеген джорукъну тамалында эм кёб чёб атылгъан 12 адам КъЧР-ни Джамагъат палатасыны къурамына кийирилдиле. Ала Айбазланы Раиса Къылыч-Герийни къызы, Барков Анатолий Константинович, Биджиланы Якъубну джашы Хасан, Гурина Ирина Алексеевна, Гочияланы Хаджи-Ахматны джашы Борис, Джамбаев Руслан Александрович, Жедяев Евгений Дмитриевич, Кузнецов Владимир Иванович, Охтов Александр Джамурзович, Ревенко Людмила Викторовна, Тотуркъулланы Муссаны джашы Шагъабан, Чотчаланы Магометни джашы Расул эдиле.
 КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) 44-чю сессиясында башха ишлеге да къаралдыла.
 
(Бизни корр.).
 
 
{jcomments}